Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

   


   

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Nr 111.4.2018

z dnia 21 marca 2018 roku

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, ogłasza otwarty nabór na stanowisko  Trenera zarządzania czasem do przeprowadzenia warsztatów w Projekcie „Q-współPracy” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Zbigniewa Herberta 41, 05-822 Milanówek.

 

1. Stanowisko pracy: Trener zarządzania czasem

Wymiar czasu pracy: 24 godziny w całym okresie zatrudnienia (umowa cywilno-prawna).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
  4. wykształcenie wyższe na kierunkach: zarządzanie, psychologia, socjologia, pedagogika ekonomia lub inne studia humanistyczne;
  5. wykształcenie uzupełniające specjalistyczne w zakresie edukacji zarządzania czasem;
  6. min. 1 roczne doświadczenie jako trener zarządzania czasem,
  7. obsługa komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
  8. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Zbigniewa Herberta 41; 05-822 Milanówek, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Trenera do przeprowadzenia warsztatów zarządzania sobą w czasie Projekt Q-współpracy” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi,  do dnia  06.04.2018r. godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

Biuletyn Informacji Publicznej