Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

         

www.milanowek.naszops.pl                                                  05-822 Milanówek, ul. Zbigniewa Herberta 41              ops@ops.milanowek.pl                                                          Tel/fax 22 724-97-92, 22 755-86-35


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 
Nr.111.1.2018 z dnia 02.02.2018 r.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko prawnika w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin/Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Milanówku przy ulicy Kościuszki 58, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 
Stanowisko pracy: prawnik
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.
 
Niezbędne wymagania od kandydatów:
 
1. obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm.);
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
4. nieposzlakowana opinia;
5. wykształcenie wyższe na wydziale prawa;
6. zaświadczenie o wpisie na listę Izby Adwokackiej bądź Izbę Radców Prawnych;
7. minimum  rok stażu pracy na stanowisku prawnika w jednostkach pomocy społecznej; 
8. bardzo dobra obsługa komputera (MS Office) i maszyn biurowych;
9. obowiązkowość, kreatywność, dyspozycyjność i samodzielność;
10. postawa nastawiona na życzliwą pomoc innym ludziom.
 
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Zbigniewa Herberta 41, 05-822 Milanówek, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na prawnika w PIK” oraz umieszczonymi danymi osobowymi do dnia 16.02.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej