Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

         


 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.9.2017  z dnia 05.09.2017r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza nabór na wolne stanowisko
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41; 05-822 Milanówek

 

1. Stanowisko pracy: wychowawca – 3 pracowników na  1/2  etatu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

2. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą lub na dowolnym kierunku – uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.
  2. Przygotowanie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
  3. Doświadczenie z pracą z dziećmi i młodzieżą

3. Wymagania dodatkowe:

a)      dokładność,

b)      dobra komunikacja interpersonalna,

c)      umiejętność dobrej organizacji pracy,

d)      umiejętność pracy w zespole,

e)      zdolności analityczne,

f)       umiejętność obsługi komputera.

g)      dbanie o powierzony majątek placówki,

h)      prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji placówki,

i)       dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących podopiecznych placówki i ich rodzin

j)       odpowiedzialność,

k)       samodzielność,

l)       kreatywność,

m)   komunikatywność,

n)      doświadczenie w pracy z dziećmi i z młodzieżą,

o)      dyspozycyjność,

p)      odporność na stres

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41 pokoju 3 (sekretariat); 05-822 Milanówek  w zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko wychowawca” do dnia 15 września  2017r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).