Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Nr. 111.12.2018   z dnia 06 czerwca 2018r.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  Koordynatora/ki projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” realizowanego w Poddziałaniu 9.2.1 Zwiększanie dostępności usług społecznych Działaniu 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Zbigniewa Herberta 41; 05-822 Milanówek.  
 
Stanowisko pracy: Koordynator/ka projektu – 1 etat zatrudnienie od 02.07.2018r. do 20.06.2021r. (czas realizacji projektu)
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.
 
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym MS Office),
c) znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instrukcji użytkownika i Podręcznika beneficjenta w zakresie aplikacji SL 2014, Podręcznika wnioskodawcy  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020,
d) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.)
e) znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 2077 ze zm.)
 
Miejsce i termin złożenia dokumentów: 
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Z. Herberta 41; 05-822 Milanówek  w  zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Koordynatora/ki projektu” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi, do dnia 20.06.2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS). 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej