Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

W związku z zapotrzebowaniem na zatrudnienie na stanowisko Sprzątacz/ka do realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-822 Milanówek,

ogłasza nabór na stanowisko: Sprzątacz/ka

Nr postępowania: 111.32.2019

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 2. Wymiar: 20 godzin tygodniowo
 3. Planowane zatrudnienie: od 01.09.2019 r. do 31.03.2021 r. (okres działania Klubu Seniora)
 4. Miejsce wykonywania pracy:
 1. Klub Seniora przy ul. Piłsudskiego 33 w Milanówku
 2. Klub Seniora przy ul. Krakowskiej 11a w Milanówku
 3. Klub Seniora przy ul. Królewskiej 62a
 4. Klub Seniora przy ul. Podgórnej 92 w Milanówku

 

 1. Wymagania niezbędne na stanowisko sprzątaczki

 

- dyspozycyjność,

 

- poczucie odpowiedzialności,

 

- wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

 1. Zakres obowiązków:

 

- współpraca z koordynatorem projektu i Kierownikiem Klubu Seniora,

 

- sprzątanie Klubu Seniora od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku,

 

- utrzymanie porządku, czystości, właściwego stanu sanitarno- higienicznego i zadbanie o ogólny wygląd powierzonych jej pieczy pomieszczeń.

 

Szczegółowy zakres obowiązków sprzątaczki będzie podany po podpisaniu umowy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

- List motywacyjny,

- Curriculum Vitae,

- kwestionariusz

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek   w  zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sprzątacz/ka” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi, do dnia 23.08.2019 roku  do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

 

 1. Dodatkowe informacje:

- oferty, które wpłyną do OPS w Milanówku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

 

- kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,

 

- informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Milanówku i w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka (www.milanowek.naszops.pl/bip/nabory)

 

- dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Ośrodku.

 

 1. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Sprzątacz/ka nr postępowania 111.32.2019, zgodnie z  art. 7 ust. 2 RODO

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata
  do zatrudnienia:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej: „RODO”.  informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, adres: ul. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek, tel. 22 724 97 92, e-mail: ops@ops.milanowek.pl

 

- Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail mail: iodo@ops.milanowek.pl,

 

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane  w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji – postępowanie Nr 111.32.2019 podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

- Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 

- przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)  prawo do dostępu do swoich danych

b)  prawo do sprostowania danych

c)  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

d) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami prawa

 

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji (oferta nie będzie rozpatrywana).

 

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie procesu rekrutacji. Po zakończeniu postępowania dane zostaną Pani/Panu zwrócone lub komisyjnie zniszczone.

 

- W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

 

 

Milanówek, dnia 07.06.2019r.   

             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                               /-/

                      Krystyna Kott

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej