Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.18.2018 z dnia 10 sierpnia 2018r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Kościuszki 16; 05-822  Milanówek

1. Stanowisko pracy: psycholog

wymiar czasu pracy 1/2 etatu na umowę o pracę, zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
  5. wykształcenie wyższe na kierunku  psychologia,
  6. doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,
  7. doświadczenie w pracy z rodziną,
  8. bardzo dobra obsługa komputera (MS Office) i maszyn biurowych,
  9. znajomość prawa: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”.
  10. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi do dnia 24.08.2018. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

Biuletyn Informacji Publicznej