Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.10.2017 z dnia 8.09.2017 r.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Fiderkiewicza 41; 05-822  Milanówek

 

  1. Stanowisko pracy:   Podinspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                        i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

 

  1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

1)      obywatelstwo polskie,

2)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)      nieposzlakowana opinia,

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

5)      wykształcenie wyższe

6)      bardzo dobra obsługa komputera (MS Office) i maszyn biurowych,

7)      wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,

8)      wiedza z zakresu:

a)      ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b)      ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

c)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

d)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                            i o wolontariacie,

e)      ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

f)       problematyki uzależnień,

g)      problematyki przemocy w rodzinie oraz obsługi administracyjno-biurowej Zespołu Interdyscyplinarnego,

h)      przygotowywania/opracowywania programów społecznych w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania przemocy,

i)       pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań profilaktycznych.

                9) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw                                  publicznych

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Fiderkiewicza 41; 05-822 Milanówek,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. profilaktyki i uzależnień” do dnia 22.09.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).