Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.11.2017 z dnia 19.09.2017r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Fiderkiewicza 41;  05-822  Milanówek

 

  1. Stanowisko pracy:   Psycholog

wymiar czasu pracy 1/2 etatu (umowa na zastępstwo)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

  1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)      nieposzlakowana opinia,

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

5)      wykształcenie wyższe na kierunku  psychologia kliniczna, psychologia społeczna,

6)      staż pracy – min. 2 lata na stanowisku  psychologa,

7)      potwierdzone doświadczenie w  prowadzeniu terapii indywidualnej lub grupowej – min. 1 rok, 

8)      bardzo dobra obsługa komputera (MS Office) i maszyn biurowych,

9)      znajomość prawa: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy  o wspieraniu  rodziny i pieczy zastępczej, ustawy   o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”.

10)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.