Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.11.2018 z dnia 06.06.2018r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Herberta 41; 05-822  Milanówek

Stanowisko pracy:   Psycholog

wymiar czasu pracy 1/2 etatu na umowę o pracę

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
  5. wykształcenie wyższe na kierunku  psychologia kliniczna, psychologia społeczna,
  6. staż pracy – min. 2 lata na stanowisku  psychologa,
  7. potwierdzone doświadczenie w  prowadzeniu terapii indywidualnej lub grupowej – min. 1 rok, 
  8. bardzo dobra obsługa komputera (MS Office) i maszyn biurowych,
  9. znajomość prawa: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy  o wspieraniu  rodziny i pieczy zastępczej, ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”.
  10. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Fiderkiewicza 41; 05-822 Milanówek, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi do dnia 20.06.2018. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

Biuletyn Informacji Publicznej