Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.28.2019  z dnia 13 maja 2019r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko 

Koordynatora/ki projektu  pn. „Q-współPRACY” Nr RPMA.09.01.00-14-8551/17, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. T. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek. 

 

1. Stanowisko pracy: Koordynator/ka projektu – umowa o pracę na 1/2 etatu, zatrudnienie od 05.2019r. do 31.12.2019r. (czas realizacji projektu) z możliwością przedłużenia umowy o pracę.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

2. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym MS Office),
 3. znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instrukcji użytkownika i Podręcznika beneficjenta w zakresie aplikacji SL 2014, Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 4. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.)
 5. znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 2077 ze zm.)

 

3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość podstaw rachunkowości,
 2. doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 3. umiejętność organizacji pracy zespołu,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. dobra komunikacja interpersonalna,
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 7. zdolności analityczne,

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynacja pracy Zespołu Projektowego,
 2. planowanie i kontrola wydatków i działań w projekcie,
 3. weryfikacja postępu zadań i grupy docelowej,
 4. monitoring realizacji wskaźników i osiągnięcia celów,
 5. rekrutacja kadry do realizacji działań projektowych,
 6. przeprowadzanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności i Ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 7. współpraca z Instytucją Pośredniczącą,
 8. rozliczanie projektu i współpraca z Referatem Usług Wspólnych Urzędu Miasta Milanówka w tym zakresie,
 9. weryfikacja dokumentacji projektowej,
 10. przygotowywanie harmonogramów rzeczowo – finansowych,
 11. sprawozdawczość.

5. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania),
 2. oświadczenie o posiadanym  wykształceniu,
 3. oświadczenie o dotychczasowym zatrudnieniu / o aktualnym zatrudnieniu,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (do pobrania),

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt.5, powoduje odrzucenie oferty.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. T. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek                w  zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Koordynatora/ki projektu” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi, do dnia 27.05.2019 r.  do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

 

7. Dodatkowe informacje:

 • oferty, które wpłyną do OPS w Milanówku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 • informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Milanówku i w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka      (www.milanowek.naszops.pl/bip/nabory)
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Ośrodku.

8a.  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Koordynatora  - Nr postępowania 111.28.2019, zgodnie z  art. 7 ust. 2 RODO

 

8b. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do zatrudnienia:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej: „RODO”.  informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, adres: ul. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek, tel. 22 724 97 92, e-mail: ops@ops.milanowek.pl

 • Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail mail: iodo@ops.milanowek.pl,.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane  w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji – postępowanie Nr 111.28.2019. podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 •  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo do dostępu do swoich danych
 2. prawo do sprostowania danych
 3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 4. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami prawa
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji (oferta nie będzie rozpatrywana).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie procesu rekrutacji. Po zakończeniu postępowania dane zostaną Pani/Panu zwrócone lub komisyjnie zniszczone.
 • W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane..

 

Milanówek, dnia 13.05.2019r.                                 

             

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                               w Milanówku

          /-/

Krystyna Kott

 

 

Załączniki:

Biuletyn Informacji Publicznej