Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.29.2019   z dnia 13 maja 2019r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:  pracownik socjalny

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej  na samodzielnym stanowisku do prowadzenia postępowań administracyjnych  – 2 etaty na zatrudnienie 2 pracowników w okresie od maja  2019r. do kwietnia 2019r. na umowę pracę (z możliwością przedłużenia zgodnie  z Kodeksem Pracy).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

2. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. dokładność,
 2. umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. dobra komunikacja interpersonalna,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. zdolności analityczne,
 7. biegła umiejętność obsługi komputera.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wnioskodawcy
  i jego rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej metodą i przepisami wykonawczymi do tej  ustawy,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 5. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
 6. przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
 7.  sprawozdawczość.

5. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania),
 2. oświadczenie o posiadanym  wykształceniu,
 3. oświadczenie o dotychczasowym zatrudnieniu / o aktualnym zatrudnieniu,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (do pobrania),

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt.5, powoduje odrzucenie oferty.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek                                                                     w  zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi, do dnia 27.05.2019 roku                        do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

7. Dodatkowe informacje:

 • oferty, które wpłyną do OPS w Milanówku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 • informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Milanówku i w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka      (www.milanowek.naszops.pl/bip/nabory)
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Ośrodku.

8a.  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej  na samodzielnym stanowisku do prowadzenia postępowań administracyjnych  - Nr postępowania 111.29.2019, zgodnie z  art. 7 ust. 2 RODO

 

8b. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do zatrudnienia:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej: „RODO”.  informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, adres: ul. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek, tel. 22 724 97 92, e-mail: ops@ops.milanowek.pl

 • Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail mail: iodo@ops.milanowek.pl,.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane  w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji – postępowanie Nr 111.29.2019. podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 •  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo do dostępu do swoich danych
 2. prawo do sprostowania danych
 3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 4. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami prawa
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji (oferta nie będzie rozpatrywana).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie procesu rekrutacji. Po zakończeniu postępowania dane zostaną Pani/Panu zwrócone lub komisyjnie zniszczone.
 • W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

 

Milanówek, dnia 13.05.2019r.                                 

             

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/

Krystyna Kott

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej