Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

Polityka Prywatności

 

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku jest OPS Milanówek, z siedzibą przy ulicy Kościuszki 16, 05-822 Milanówek, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka, 05-822 Milanówek, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w OPS Milanówek jest możliwy poprzez: mail: iodo@ops.milanowek.pl.
 3. Pana/Pani Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 07 września 1991 r., o systemie oświaty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit b RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 07 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b. RODO
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r., o karcie Dużej Rodziny, zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., prawo energetyczne, zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i c, art. 10 RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO.
 • Wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawa z dnia 04 listopada 2016 r., o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit b RODO.
 • Realizacji zadań wynikających ze współpracy z wolontariuszami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 1. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione:
 • Upoważnionym pracownikom OPS Milanówek.
 • Organom nadrzędnym.
 • Jednostkom pomocy społecznej.
 • Organom państwowym, podmiotom którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 • Firmom, wykonawcom współpracującym z OPS Milanówek, w ramach realizacji zadań Ośrodka, na podstawie umów powierzenia.
 • Innym instytucjom (stowarzyszeniom, fundacjom, wolontariuszom), współpracującym z OPS Milanówek na rzecz osób potrzebujących, na podstawie umów powierzenia.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
 • Przez okres do 10 lat od zakończenia sprawy, w przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Przez okres 25 lat od zakończenia sprawy, dla zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny), zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Przez okres 10 lat w przypadku zadań wynikających ze współpracy z wolontariuszami.
 • Przez okres do 10 lat, w przypadku danych gromadzonych w ramach przetargów i zamówień publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych będzie odmowa świadczeń lub brak możliwość nawiązania współpracy.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 

W jakim celu strona OPS Milanówek korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej OPS Milanówek umożliwiają dostosowywanie i poprawianie sposobu działania witryny.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej OPS Milanówek:

 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień na stronie internetowej
 • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacja i zwiększenie wydajności witryny

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronie internetowej OPS Milanówkek mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Czy może Pan/Pani zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

 • niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności witryny

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

      /-/

Krystyna Kott

 

Biuletyn Informacji Publicznej