Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Pomoc społeczna – informacje ogólne
 

Informacja dotycząca prawa do świadczeń z pomocy społecznej oraz form udzielanej pomocy: 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Ze świadczeń pomocy społecznej mogą korzystać osoby i rodziny, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać istniejących trudności życiowych. Celem działania ośrodka pomocy społecznej jest umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie tych osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia się oraz ich integracji ze środowiskiem, a także zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz organizowanie pracy z rodzinami zamieszkującymi na terenie Gminy Milanówek, przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dla przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych funkcji.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które: spełniają kryterium dochodowe (podlegające waloryzacji, od października 2015r. wynoszącego dla osoby samotnie gospodarującej 634zł ,a dla osoby w rodzinie 514zł) oraz gdy równocześnie wystepuje jedna z następujących okoliczności: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa oraz klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej udzielane są na wniosek: osoby zainteresowanej, jej ustawowego przedstawiciela bądź innej osoby - za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej przedstawiciela ustawowego po zgłoszeniu osobistym do tut. OPS lub nawiązaniu kontaktu telefonicznego (sporządzany jest wówczas protokół) lub złożeniu wniosku pisemnego osobiście,  drogą elektroniczną bądź pocztową.

 

Pomoc społeczna może być udzielona także z urzędu, po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy.

 

Podstawą przyznania świadczenia pieniężnego jest wywiad środowiskowy przeprowadzany w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc przeprowadzony przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, a w sprawach niecierpiących zwłoki w terminie 2 dni.

 

Podstawą ustalenia uprawnień do świadczenia z pomocy społecznej jest udokumentowanie danych osoby ubiegającej się o świadczenie, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej na podstawie aktualnych dokumentów, a w szczególności: dowodu osobistego, orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 roku, lub po tej dacie - decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne, dowód otrzymywania emerytury lub renty, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki, oświadczenie o stanie majątkowym, decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną. W zależności od sytuacji pracownik socjalny może poprosić o inne niezbędne dokumenty do rozpatrzenia wniosku.

 

Decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia pieniężnego wydawane są w formie pisemnej w terminach zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Od wydanej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Formy udzielanej pomocy społecznej

 

Mieszkańcy Milanówka pozostający w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • materialnej (zasiłek stały, okresowy, celowy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego),
 • rzeczowej (posiłki dla dzieci, posiłki dla dorosłych po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, skierowanie do uzyskania pomocy żywnościowej z programu rządowego, zakup żywności, zakup leków, zakup odzieży i obuwia)
 • usługowej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone: w miejscu zamieszkania),
 • zapewnienia schronienia,
 • skierowania osoby do domu pomocy społecznej (na podstawie zasad określonych w przepisach prawa)
 • pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej lub rodzinie zastępczej (na podstawie zasad określonych w przepisach prawa),
 • potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego (bez względu na posiadany dochód),
 •  wsparcia asystenta rodziny,
 • pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym, w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej prowadzonej w oparciu o kontrakt socjalny i projekt socjalny z wykorzystaniem właściwych tej działalności metod i technik, stosowanych z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia; prowadzonej z osobą, grupą a także ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy oraz koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności; pomoc w formie pracy socjalnej nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i prowadzona jest bez względu na posiadany dochód:

·         z osobami/rodzinami doświadczającymi przemocy domowej

·         z osobami/rodzinami z problemem uzależnienia

·         z osobami pozostającymi bez pracy

·         z osobami niepełnosprawnymi

·         na rzecz seniorów i osób niesamodzielnych.

 

Rodzaje wypłacanych świadczeń:

 

1. Świadczenia na rzecz dziecka i rodziny realizowane są  na wniosek osoby uprawnionej. Rodzaje wypłacanych świadczeń na rzecz dziecka i rodziny:

 • świadczenia rodzinne, w tym : zasiłki rodzinne; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie  wielodzietnej,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”,
 • świadczenie rodzicielskie
 • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego w okresie prenatalnym zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu

·         świadczenia wychowawcze 500+,

·         świadczenie alimentacyjne,

·         zasiłek pielęgnacyjny,

·         świadczenie pielęgnacyjne,

·         specjalny zasiłek opiekuńczy,

·         zasiłek dla opiekuna,

·   składka zdrowotna i składka emerytalno-rentowa od: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego  zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna

 

Przyznanie lub odmowa przyznania w/w świadczenia ma formę decyzji administracyjnej  wydanej pisemnie. Od wydanej decyzji przysługuje prawo do odwołania zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

2.Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny wypłacany jest na wniosek osoby uprawnionej. Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia ma formę decyzji administracyjnej  wydanej pisemnie. Od wydanej decyzji przysługuje prawo do odwołania zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

3.Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium) wypłacana jest na wniosek osoby uprawnionej. Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia ma formę decyzji administracyjnej  wydanej pisemnie. Od wydanej decyzji przysługuje prawo do odwołania zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

4.Karta Dużej Rodziny oraz Milanowska Karta Rodziny 3+ wydawana  jest na wniosek osoby uprawnionej i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

W realizacji zadań Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi (m.in. Kościołem), jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej, w tym z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej