Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

POMOC SPOŁECZNA – akty prawne:

 

1)    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego;

3)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

4)    Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;

5)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy społecznej;

6)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia  2012 r. w sprawie  domów pomocy społecznej;

7)    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

8)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy;

9)    Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO – uchwały Rady Miasta Milanówka:

 

UCHWAŁA  NR 285/XXXV/17

 RADY  MIASTA  MILANÓWKA

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie:  ustalenia   warunków przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

UCHWAŁA  NR  294/ XXVII/09

RADY  MIASTA  MILANÓWKA

z dnia  16 czerwca 2009 r.

w sprawie: ustalenia  zasad  zwrotu  wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.

 

UCHWAŁA Nr 416/XXXV/14

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 13 lutego  2014 r.

w sprawie:   podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

UCHWAŁA Nr 448/XXXVII/14

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie:  zmiany  Uchwały Nr 416/XXXV/14  Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego  2014  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

UCHWAŁA  Nr 448/XXXVII/14

 RADY MIASTA MILANÓWKA

 z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020

.

 

Biuletyn Informacji Publicznej