Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Wieloletni program rządowy ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania, zwany dalej „Programem” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art.17 ust.1 pkt 3.i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej„ Program jest realizowany w latach 2014-2020.”Uchwała nr.221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Program wpisuje się w obszar strategiczny Strategii Rozwoju Kraju dotyczący spójności społecznej i terytorialnej, w celu 111.1 Integracja społeczna” kierunek interwencji III.1.2.”Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych”

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Niedożywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny. Problem ten dotyka osoby dorosłe, a także dzieci w okresie uczęszczania do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Najliczniejszą grupą osób objętych formą dożywiania są uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych jak również dzieci w przedszkolach.

Pomocą w formie gorących posiłków objęte są również osoby dorosłe dla których obiady realizuje firma „Catering Cometa” a wydawane w Milanówku przy ulicy Piasta 14.

W ramach ”Programu” udzielana jest pomoc w formie zasiłków na żywność co pozwoliło objęciem pomocą wszystkich potrzebujących.

Koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący zadnie zadanie przy pomocy wydziału polityki społecznej. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. .Program na szczeblu gminy realizują samorządowe jednostki pomocy społecznej przy udziale innych jednostek organizacyjnych.

Udzielana pomoc jest na wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą przedstawiciela ustawowego albo innej osoby a także instytucji. .Pomoc w tej formie może być udzielana również z urzędu.

Wszystkie placówki oświatowe z terenu miasta na stałe współpracują z ośrodkiem i każdy przypadek wymagający udzielenia pomocy jest wspólnie rozpatrywany, a pomoc niezwłocznie udzielana.

Kolejną pomocą skierowaną dla najbardziej potrzebujących jest pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Dotychczas produkty żywnościowe były wydawane z magazynu Polskiego Czerwonego Krzyża w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sportowa 29.

 

Biuletyn Informacji Publicznej