Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci pn. „ Za życiem” jest także  realizowana w Milanówku.

Oczekując na przyjście nowego członka rodziny nie myślimy, że możemy doświadczyć trudności wynikających z faktu niepełnej sprawności naszego dziecka. Niepełnosprawność dotyka nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale także członków jej rodziny.  Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne,  kobiety w ciąży i połogu ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych mogą skorzystać z pomocy finansowej w formie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego (aktualnie w wysokości  4 tys. zł),  wszechstronnej opieki, dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, a także specjalistycznego poradnictwa i pomocy asystenta rodziny Oferta programu  „Za życiem” skierowana jest także do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci i młodzieży posiadających: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Przewodnikiem rodziny po systemie wsparcia jest asystent rodziny, którego zadaniem jest koordynowanie dostępnej pomocy. Do zadań asystenta zakresie koordynacji należy: wsparcie i towarzyszenie emocjonalne, zapoznanie kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „Uprawnienia w ramach ustawy  dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości uzyskania wsparcia, opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia, występowanie w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów  (z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia. Ze wsparcia asystenta można skorzystać w każdej chwili. Wystarczy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, ul.Fiderkiewicza 41, 05-822 Milanówek lub skontaktować się telefonicznie z asystentem rodziny Panią Małgorzatą Matusiak lub Panią Małgorzatą Piotrowską tel. (22) 755-86-36 wew. 19.

Biuletyn Informacji Publicznej