Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Projekt „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
__________________________________________________________________________________

Projekt Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA

projekt systemowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2011

wykorzystane środki UE: 110.128,75
wkład własny: 13.636,28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku w kwietniu 2011r. rozpoczął działania z zakresu aktywnej integracji       w ramach projektu Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sześć kobiet i dwóch mężczyzn rozpoczęło swoją przygodę z projektem MILA uczestnicząc w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. W czerwcu 2011r. odbyły się zajęcia, których celem było podniesie kompetencji informatycznych. Po pracy z komputerami przyszedł czas na połączenie nauki z wypoczynkiem. Uczestnicy projektu wraz z rodzinami wyjechali na dwa dni do Pensjonatu u Alexa w Nowych Olszynach, gdzie wszyscy brali udział w warsztatach spędzania wolnego czasu z dziećmi. Warsztaty wzbudziły spore zainteresowanie i jest nadzieja, że zainspirowały uczestników do lepszej i skuteczniejszej komunikacji w kontaktach z dziećmi i partnerami. Pokazały jak w prosty, a jednocześnie ciekawy sposób można spędzać wolny czas z dziećmi. Efektem rodzinnej współpracy
w ramach zajęc warsztatowych były między innymi bukiety z polnych kwiatów.

Po powrocie działania w projekcie nadal skupiły się na relacjach w rodzinie. Odbyły się warsztaty wychowawcze, które kontynuowane będą do grudnia 2011r. Natomiast jeszcze we wrześniu rozpocznie pracę asystent rodziny, który będzie wspierał uczestników i ich rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi i komunikacji rodzice - dzieci.

Rodzina  będzie  miała  również  możliwość  skorzystania  z  konsultacji  psychologicznej  w zakresie edukacyjno-wychowawczym.
Dopełnieniem  projektu  będą  również  zajęcia  podnoszące  umiejętności  poruszania się  po rynku pracy.

Projekt zakończy się konferencją w grudniu 2011r.


W kwietniu 2011r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku rozpoczął działania z zakresu aktywnej integracji   
w  ramach  projektu  pt.  Milanowska  Inicjatywa  Lokalnej  Aktywności  MILA – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osiem osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie podpisało kontrakty socjalne. Z chwilą ich podpisania Ośrodek zaproponował uczestnikom szereg warsztatów, dzięki którym wsparciem objęte są całe rodziny.

Na  przełomie  kwietnia  i  maja  odbył  się  trening podnoszący kompetencje i umiejętności społeczne uczestników.

W czerwcu  zorganizowano  dwudniowe  zajęcia  w  ramach  których  beneficjenci ostateczni mogli podnieść  swoje  kompetencje informatyczne głównie  z zakresu  korzystania  z  Internetu. Dzięki tej umiejętności  odwiedzili  stronę  internetową  gospodarstwa  agroturystycznego,  do  którego  jest planowany  dwudniowy  wyjazd  integracyjny.  W ramach  wyjazdu  zaplanowano przeprowadzenie warsztatów spędzania wolnego czasu z dziećmi.

Do grudnia 2011r. planowane są ponadto:

Warsztaty wychowawcze
Warsztaty doradztwa zawodowego
Poradnictwo psychologiczne
Wsparcie Asystenta Rodziny


Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Milanówku  informuje,  że  w  styczniu 2011r. rozpoczął realizację  projektu  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt o nazwie Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA  kierowany jest  do osób,  które  są  zagrożone  wykluczeniem społecznym, korzystają  ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej i borykają się z problemami wychowawczymi.
 
Projekt  zakłada  realizację  zadań,  które  mają  wspierać  prawidłowe  funkcjonowanie rodzin oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu.


Działania zaplanowane w projekcie to:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- wsparcie asystenta rodziny,

- warsztaty wychowawcze dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia,
- wyjazd integracyjny połączony z warsztatami spędzania wolnego czasu z dziećmi dla całych rodzin,
- zajęcia w ramach podnoszenia kompetencji informatycznych,
- terapia – konsultacje psychologiczne,
- zajęcia podnoszące umiejętności poruszania się po rynku pracy,

- zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2011r.

 

Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie, które spełniają wyżej wymienione kryteria zapraszamy do Biura Projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku
ul. Fiderkiewicza 41
Tel. (22) 724 97 92
e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej