Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

„Q-współPRACY” - sposobem na zdobycie zatrudnienia, samodzielności i wolności ekonomicznej. Od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miasto Milanówek jest beneficjentem Projektu „Q-współPRACY” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem”. Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Całkowita wartość Projektu wynosi 552 531,25 zł. Projekt skierowany jest do 45 osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym z których, co najmniej 10% (tj. 5 osób) stanowią osoby z niepełnosprawnością, zamieszkujące na terenie Gminy Milanówek. Preferowane do objęcia wsparciem są osoby korzystające z pomocy w formie dożywiania w ramach POPŻ 2014-2020. Osoby uczestniczące w projekcie, będą musiały mieć ustalony przez Powiatowy Urząd Pracy III profil pomocy, zwany Programem Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w ramach, którego do Projektu kierowane są osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

W ramach działań skierowanych do beneficjentów Projektu, udzielane  wsparcie realizowane będzie w kilku wymiarach: społecznym (funkcjonowanie i komunikacja),  zawodowym (doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy), edukacyjnym (kursy i szkolenia zawodowe). Celem głównym Projektu, będzie podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Od początku stycznia 2018 roku trwa rekrutacja osób do Projektu, prowadzona przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. Wszystkie osoby zainteresowane zmianą swojego dotychczasowego sposobu życia w tym uzyskaniem przydatnych na lokalnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych prowadzących do zdobycia zatrudnienia, samodzielności i wolności ekonomicznej, mogą skorzystać z działań prowadzonych w Projekcie.

Dla wszystkich zainteresowanych podajemy dane teleadresowe, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku
ul. Fiderkiewicza 41, tel. 22 724 97 92,  osobą koordynującą Projekt jest Grzegorz Kamiński, specjalista pracy socjalnej. Zapraszamy !!!


Od dnia 1 stycznia 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja uczestników do Projektu
„Q-współPRACY” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Milanówka. W ramach działań w projekcie przewidziane są kursy zawodowe, które mogą stanowić znaczące wsparcie w znalezieniu stabilnego zatrudnienia.
Uczestnictwo w Projekcie może być sposobem na zdobycie zatrudnienia, samodzielności
i wolności ekonomicznej. Deklaracje uczestnictwa w Projekcie, które są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej będą zbierane do dnia 2 lutego 2018 r. Zakończenie procesu rekrutacji na 2018 rok planowane jest na dzień 28 lutego br.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania deklaracji. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Z. Herberta 41,
tel. 22 724 97 92 wew. 12,  osobą koordynującą Projekt jest Grzegorz Kamiński, specjalista pracy socjalnej.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem”. Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Biuletyn Informacji Publicznej