Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Projekt „Rozwój-Aktywność-Praca”

Projekt „Rozwój-Aktywność-Praca” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z partnerem Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Beneficjentem projektu jest Gmina Milanówek. Czas trwania projektu to trzy lata (01.01.2020 – 31.12.2022).

Celem głównym Projektu jest podniesienie aktywności, kompetencji społeczno – zatrudnieniowych oraz zatrudnienia wśród 75 (60kobiet, 15mężczyzn) mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 z terenu Gminy Milanówek w latach 2020-2022.

Działania w ramach projektu:

  • Diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu prowadzona przez pracownika socjalnego i psychologa stanowiąca podstawę do zaplanowania ścieżki reintegracji prowadzonej w oparciu o kontrakt socjalny.
  • Doradztwo zawodowe prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Doradztwo zawodowe ma charakter indywidualny. Celem jest wspieranie w wyborze ścieżki zawodowej poprzez diagnozę sytuacji zawodowej, możliwości i potencjałów uczestników i uczestniczek projektu. Podczas spotkań poruszane są również kwestie barier powodujących brak pracy. Ponadto doradca zawodowy przygotowuje do aktywnego poszukiwania pracy i kontaktu z pracodawcą.
  • Pośrednictwo pracy dzięki któremu uczestnicy i uczestniczki otrzymują wsparcie w formie wyszukiwania ofert pracy, towarzyszenia w spotkaniu z potencjalnym pracodawcą. Pośrednik pracy poprzez częsty kontakt motywuje do aktywności w poszukiwaniu pracy.
  • Kursy zawodowe – 60 uczestników i uczestników projekt ma możliwość skorzystania z indywidualnie dobranego kursu zawodowego.
  • Warsztaty motywacyjne podczas których 25 najbardziej aktywnych uczestniczek projektu może wzmocnić samoocenę i wiarę we własne możliwości.
  • Warsztaty zarządzania domowym budżetem pozwalające na naukę racjonalnego gospodarowania dostępnymi dochodami.
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne jako działanie wspierające w radzeniu sobie z bieżącymi problemami.
  • Praca socjalna, która jest działaniem wzmacniającym motywację do rozwoju poprzez uczestnictwo w projekcie.
  • Wsparcie finansowe jako działanie wspierające.

Projekt realizowany jest w cyklach jednorocznych, w każdym roku zrekrutowanych zostanie 25 uczestników projektu.

Zespół projektowy:

Krystyna Kott, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku – nadzór nad realizacją projektu

Magdalena Żurawska, Starszy specjalista pracy socjalnej  – koordynacja projektu

Katarzyna Bohdanowicz, Starszy pracownik socjalny  – Asystentka koordynatora projektu

Biuletyn Informacji Publicznej