Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Asystent rodziny

Kim jest asystent rodziny? 

Jest to osoba wspierająca rodzinę przez czas doświadczania przez nią trudności w sprawowaniu opieki i wychowania dzieci. Celem działania asystenta  rodziny jest przywrócenie rodzinie samodzielności w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Asystent  towarzyszy  rodzinie w codziennym funkcjonowaniu, a w szczególności we wprowadzaniu zmian w myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dzieci.

 

Asystent rodziny realizuje zadania na rzecz:

  • rodzin, które wychowują małoletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych wobec nich;
  • rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których wychowują się dzieci lub których dzieci zostały okresowo umieszczone w pieczy zastępczej. 

 

Wsparcie asystenta rodziny obejmuje:

  • doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • wspieranie w sprawach dotyczących sytuacji zdrowotnej członków rodziny;
  • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
  • pomoc w poszukiwaniu pracy;
  • pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych;
  • wzmacnianie kompetencji rodziców;
  • pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego.

 

Jak wygląda w praktyce  współpraca rodziny z asystentem rodziny?

 

Spotkania z asystentem rodziny uzależnione są od potrzeb i możliwości rodziny. Praktyka wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem  są spotkania  1-2 razy w tygodniu. Asystent rodziny oraz członkowie rodziny ustalają cele, które rodzina chciałaby osiągnąć oraz wspólnie opracowują plan pracy, który określa działania angażujące osoby z rodziny, ale również wskazują obszary działań asystenta i pracownika socjalnego.  Nadrzędnym celem  współpracy jest całkowite usamodzielnienie i autonomia rodziny. Współpraca z asystentem ma charakter okresowy, może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

 

 Co zrobić, aby uzyskać wsparcie asystenta rodziny?

 

Decyzję o wsparciu asystenturą podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego, wniosek instytucji (np. szkoły) lub na mocy postanowienia sądu. O wsparcie asystenta rodziny może zwrócić się także rodzic lub opiekun osobiście

Jeśli masz poczucie, że rodzina doświadcza trudności zapraszamy do skontaktowania się z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej