Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Od 17.07.2017-31.12.2017 Gmina Milanówek za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społeczne są realizowane dla mieszkańców Milanówka  specjalistyczne usługi opiekuńczo usprawniające.

Rodzaje usług:

Usługa - Masażu usprawniającego         

15 min - cena 20,00 zł;     

30 min. - cena 40,00 zł;   

 45 min. - cena 50,00 zł.  

 

Usługa -Kinezyterapii      

15 min. - cena 15,00 zł;      

30 min.-  cena 30,00 zł; 

45 min.- cena 40,00 zł.

 

Usługa Logopedyczna  

 30 min - cena 60,00 zł;  

 45 min. - cena 70,00 zł;  

 60 min. - cena 80,00 zł.

 

Specjalistyczne usługi usprawniające będą świadczone przez specjalistów zatrudnianych przez podmiot, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawartą stosowną umowę. Wykonawcą usług będzie:

  1. NZOZ MILANMED Radosław Grzywacz; 05-822  Milanówek,   ul. Niezapominajki  nr 10
  2. Vital  Plus”  Ewa Lechowska; 03- 450 Warszawa,  ul. Ratuszowa 11

 

Usługi usprawniające przyznaje się w formie decyzji administracyjnej w oparciu  o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego określający sytuację życiową, zdrowotną i majątkową na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z urzędu.

Specjalistyczne usługi usprawniające przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług według zlecenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii, ortopedii, kardiologii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, określającego rodzaj świadczenia i ilość zabiegów. Zlecenie wydane przez lekarza specjalistę może zostać zweryfikowane w trakcie realizacji usługi przez specjalistę ds. rehabilitacji medycznej wykonującego usługę,  w zależności od potrzeb.

Osoby ubiegające się o specjalistyczną usługę opiekuńczą usprawniającą są zobowiązane do przedłożenia informacji o wykorzystaniu swoich możliwości i uprawnień wynikających ze świadczeń przysługujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Koszt jednej usługi usprawniającej wynika z umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a podmiotem realizującym te usługi.

Rodzaj i ilość świadczeń realizowanych przez Gminę Milanówek usług   usprawniających  uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.

 

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńczo usprawniające  ustala się w zależności od kwoty  dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne (Dz.U z 2015 r. poz. 1058)

 

Dochód na osobę samotnie gospodarującą wynosi -634 zł,

Dochód dla osoby w rodzinie -514 zł

 

Nie pobiera się opłat gdy:

a)  dochód dla osoby samotnie  gospodarującej nie przekracza kwoty 1268 zł tj. (634 zł x 200%)  

b)  dochód dla osób w rodzinie  nie przekracza kwoty (514 zł x liczba członków x 200 %).

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńczo usprawniające  ustala się w zależności od kwoty dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg  poniższej tabeli

 

% dochodu  na osobę  w rodzinie  w stosunku do kryterium ustawowego - art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej                            (w zaokrągleniu do pełnego procenta w dół)

Osoby samotne                    i samotnie     gospodarujące

Osoby w rodzinie

201     do   250

10 %

20 %

251     do   300

20 %

40 %

301     do   350

40 %

60 %

351     do   400

60 %

80 %

401     do   450

80 %

100%

Powyżej    451

100 %

100 %

 

 

Ustaloną w decyzji odpłatność za usługi opiekuńcze, świadczeniobiorca wpłaca na rzecz Gminy Milanówek na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia  10-go następnego miesiąca na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  

PKO BP SA  26 1020 1055 0000 9302 0359 4850

 

Podstawa Prawna:

Uchwała nr 285/XXXV/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 maja 2017r. w sprawie ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.(Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 07 czerwca 2017r., poz. 5256)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 poz. 930 ze zm.)

Zlecenie  na specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające do pobrania w załączniku