Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Stypendia szkolne 

Podajemy informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019:

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 16 w terminie od 1 września do 15 września 2018r.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.),

Kto może złożyć wniosek?

• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,

• pełnoletni uczeń,

• dyrektor szkoły,

• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).

 

Kto może otrzymać?

• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

• Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

- bezrobocie,

- niepełnosprawność,

- ciężka lub długotrwała choroba,

- wielodzietność,

- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- alkoholizm lub narkomania,

 a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.).

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

• zasiłku celowego;

• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

• wartości świadczenia w naturze;

• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”),

 

Stypendium nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych,

• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Malbork,

• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej