Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Usługi opiekuńcze

Komu przysługują usługi opiekuńcze?

 • Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn (np. niepełnosprawności) wymagają pomocy ze strony innych osób a są ich pozbawione.

 • Usługi opiekuńcze mogą być również  przyznane osobom wymagającym pomocy,  a których rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Rodzaje  świadczonych usług opiekuńczych

 • Usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym polegają na udzielaniu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie ,donoszenie ciepłych posiłków, donoszenie wody , opału, wynoszenie śmieci  i nieczystości załatwianie spraw urzędowych itp.), oraz organizowanie kontaktów  z otoczeniem.                 
 • Usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym zleconą przez lekarza obejmują m.in. opiekę higieniczną, , pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc w pilnowaniu przyjmowania leków, zmianę opatrunków zapobieganie odleżynom i oparzeniom, podawanie posiłków, karmienie zmiana pieluchomajtek  i inne. uzgodnione z OPS i podopiecznymi.                                                                                     
 •  Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii, ortopedii, kardiologii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, określającego rodzaj świadczenia i ilość zabiegów. Osoba ubiegająca się o tego rodzaju usługę jest zobowiązana do przedłożenia informacji o wykorzystaniu swoich możliwości i uprawnień wynikających ze świadczeń przysługujących z Narodowego Funduszu Zdrowia.                                                             
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują w swoim zakresie m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym m.in. motywowanie do aktywności, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, pielęgnację – jako wpieranie leczenia (pilnowanie przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych), rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (m.in. stymulację rozwoju i kontaktów społecznych dziecka upośledzonego  i autystycznego, współpracę ze specjalistami w celu wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług).

Zakres i wymiar usług opiekuńczych jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb osób ubiegającej się o tę formę pomocy Sposób ubiegania się o usługi opiekuńcze.

 • Osoby wymagające pomocy w formie usług opiekuńczych (gospodarczych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych) składają wniosek, do którego dołączają następujące dokumenty: dowód osobisty (do wglądu), dokumenty potwierdzające dochody osoby lub osób w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, dokumenty potwierdzające stałe miesięczne wydatki (np. czynsz, energia elektryczna, gaz, alimenty, wydatki związane z leczeniem), dokument potwierdzający stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczoną  grupę inwalidzką, zlecenia wydanego przez lekarza specjalistę).
 • Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w Ośrodku. Możliwe jest zgłoszenie telefoniczne , przez osobę trzecią lub przez instytucję.
 • Osoby ubiegające się o pomoc w formie:
  • usług opiekuńczych pielęgnacyjnych zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego  stwierdzające potrzebę udzielenia w/w pomocy
  • specjalistyczne usług opiekuńczych - niezbędne jest skierowanie od lekarza specjalisty neurologa , ortopedy, kardiologa reumatologa i rehabilitacji medycznej określającego rodzaj i ilość zabiegów;
  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi niezbędne jest skierowanie od lekarza psychiatry.
 • Pomoc w formie usług opiekuńczych jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej.
 • Podstawą do podjęcia decyzji administracyjnej jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, którego celem jest ocena sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych oraz ocena możliwości rodziny do zapewnienia tych usług we własnym zakresie.
 • O przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych informuje decyzja, w której określa się zakres przyznanej pomocy, okres na który jest przyznana, a także wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca.
 • Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wywiad środowiskowy przeprowadza się również u osób zobowiązanych do alimentacji wobec świadczeniobiorcy (krewnych w linii prostej: zstępnych i wstępnych), celem ustalenia możliwości rodziny do zapewnienia usług opiekuńczych.
 • Usługi opiekuńcze (gospodarcze oraz pielęgnacyjne) przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tj. D.U. 2016 poz. 930 ze zm.)
 • Osoby, których dochód przekracza kwotę określoną w wyżej cytowanej ustawie ponoszą wydatki za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą nr 285/XXXV/17 Rady Miasta Milanówka.
 • Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od kwoty dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy zgodnie z uchwałą nr 285/XXXV/17 Rady Miasta Milanówka.
 • Odpłatność za usługi opiekuńcze wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.

Akty prawne:

Uchwała nr 285/XXXV/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 maja 2017r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania .

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

Usługi opiekuńcze

Pomoc usługowa świadczona jest  na podstawie art. 50 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.) a także uchwały Nr 293/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu świadczenia usług opiekuńczych, zasad ich przyznawania oraz zwrotu wydatków za usługi.

Pomoc usługowa świadczona jest w miejscu zamieszkania osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 W zakres usług opiekuńczych wchodzą czynności gospodarcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, oraz czynności pielęgnacyjne obejmujące opiekę higieniczną, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, utrzymaniu w czystości najbliższego otoczenia chorego.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala w drodze wywiadu środowiskowego zakres, okres pomocy oraz odpłatność.

Usługi opiekuńcze w Milanówku od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. świadczy Agencja Służby Społecznej ,,Kościelak Spółka Jawna” wyłoniona w trybie postępowania przetargowego.


Numer rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Milanówku, na który należy wpłacać należności za usługi opiekuńcze:

 

PKO Bank Polski SA I O w Milanówku ul. Warszawska 25a

02 1020 1055 0000 9102 0358 2673

Biuletyn Informacji Publicznej