Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Bezpośrednim realizatorem zadania w gminie Milanówek jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Wojewoda zapewnia środki na realizację zadania, a także zgodnie z art. 22 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustala sposób realizacji zadania na terenie województwa oraz nadzoruje jego realizację.

Podstawa prawna realizacji zadania:

- Art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2018 r.  poz. 1878 z późn. zm.),

- Art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 50 ust. 1 i 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla:

Osób dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

1. chorych psychicznie ( wykazujących zaburzenia psychiczne);

2. upośledzonych umysłowo;

3. osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

1. Zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym z zaburzeniami psychicznymi w przypadkach gdy są jej pozbawieni oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić.

2. Pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno – wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnych z § 2 w/w rozporządzenia obejmuje:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb

  życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,

- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

- wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

- pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi.

2. Pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia;

3. Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4. Pomoc mieszkaniową, w tym:

- w uzyskaniu mieszkania,

 - załatwianiu spraw mieszkaniowych,

 - kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu;

5. W wyjątkowych przypadkach, po dokonaniu weryfikacji zasobów lokalowych, zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez inne służby.

Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne.

Ponadto kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych musi legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących instytucji wskazanych w § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala w drodze wywiadu środowiskowego zakres, okres pomocy oraz odpłatność biorąc pod uwagę treść § 4 rozporządzenia  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 23 zł.

Niezbędna dokumentacja dotycząca realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dokumentacja OPS dotycząca realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych powinna zawierać:

1.  wniosek klienta o udzielenie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

2. zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, określające rodzaj usługi i zalecaną liczbę godzin usług,

3. wywiad środowiskowy wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną klienta,

4. decyzję administracyjną w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej