Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Powrót do idei samopomocy - usługi sąsiedzkie w Milanówku.

 

W ramach projektu pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek są realizowane usługi sąsiedzkie polegające na zapewnienie wsparcia dla 15 Uczestników/czek projektu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Usługi bsą świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz na dobę, zarówno w dzień jak i w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są realizowane na terenie miasta Milanówka, a ich zakres obejmuje w szczególności:

 1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
 2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
 3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
 4. pomoc w praniu odzieży i bielizny,
 5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach,
 6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Decyzja o przyznaniu osobie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest poprzedzona każdorazowo przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym. Sąsiedzka usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu zamieszkania osoby, z uwzględnieniem jej bliskiego otoczenia. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy sąsiedzkich usług opiekuńczych określany jest indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki projektu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są (zakres, czas trwania) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Szczegółowy zakres i wymiar świadczonych usług musi być zaakceptowany przez osoby wspierane. Usługi sąsiedzkie są skierowane do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta Milanówka, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np.: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie
i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych) ułatwiających pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Preferowane do objęcia wsparciem są:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną,
 5. z zaburzeniami psychicznymi,
 6. osoby korzystające ze wsparcia PO PŻ 2014 -2020
 7. osoby o dochodzie nie przekraczającym 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej
 8. osoby w wieku poprodukcyjnym

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego.

Usługi sąsiedzkie są nieodpłatne W pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie osobom, których kryterium dochodowe (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Pomoc może być realizowana jedynie za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich. Odbiorcami sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. Wsparcie przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:

 1. osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości,
 2. osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości,
 3. osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może- z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Warunki skorzystania z usług sąsiedzkich. Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Mieszkać (tzn. przebywać) na terenie miasta Milanówka;
 2. Być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 3. Wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych
 4. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie z nią wywiadu środowiskowego.
 5. Wyrazić zgodę na podpisanie kontraktu trójstronnego zawartego pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.
 6. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeśli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego. Kontrakt określa w szczególności zakres czynności oraz formę wynagrodzenia za wykonywaną sąsiedzką usługę opiekuńczą.
 7. Za wykonywanie sąsiedzkich usług opiekuńczych projektodawca przewiduje wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jego wysokość nie może być niższa od iloczynu liczby godzin świadczenia sąsiedzkiej usługi opiekuńczej i minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby godzin roboczych przypadających w danym miesiącu.
 8. Kandydat na opiekuna nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z osobą niesamodzielną lub jej opiekunem faktycznym/prawnym.
 9. Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył minimum 8- godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzeganie zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałość o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).
 10. Pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w Milanówku.
 11. Osoba świadcząca sąsiedzką usługę opiekuńczą musi być osobą zaufaną, utrzymującą kontakt na co dzień z osobą wspieraną i wykazująca się wysoką kulturą osobistą.
 12. Wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych.
 13. Wybór osób, które będą świadczyć usługi, będzie konsultowany z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.
 14. Dopuszcza się możliwość świadczenia usługi przez jedną osobę /opiekuna dla więcej niż jednej osoby objętej wsparciem.

 

Biuletyn Informacji Publicznej