Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

PROGRAM „WOLONTARIAT W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU”

Program ma na celu zbudowanie wolontariatu przy Ośrodku. Zakłada on przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i wdrożenie procedur związanych z zapoczątkowaniem działalności wolontariackiej. Stworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu. Będzie to nie tylko element poszerzający ofertę pomocową ośrodka, ale również narzędzie służące klientom korzystającym z ośrodka jaki i mieszkańcom całego miasta. Wolontariat jest to bezpłatna praca na rzecz innych osób, tak więc ośrodek chce promować postawy zaangażowania i aktywności na polu społecznym oraz zasadę pomocniczości, które są tak ważne w życiu społeczności lokalnej. Celem wdrożenia wolontariatu jest integracja mieszkańców wokół lokalnych problemów społecznych poprzez wykorzystanie ich aktywności na rzecz osób i grup potrzebujących.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ).

Ustawa z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

Biuletyn Informacji Publicznej