Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OPS.260.3.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -

usługi opiekuńcze świadczone na terenie Miasta Milanówka

 

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), którego przedmiotem są:

Usługi opiekuńcze świadczone na terenie Miasta Milanówka

                                      w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

 

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.

NIP 529-11-74-255    REGON 002195730

Adres Zamawiającego:   ul. Kościuszki 16 , 05-822 Milanówek

tel. (22) 724-97-92, fax (22) 724-90-83

Adres internetowy (e-mail): ops@ops.milanowek.pl , url: www.milanowek.naszops.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) na rzecz i w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  (w granicach administracyjnych Gminy Milanówek), zwanego dalej „OPS”, zgodnie z liczbą godzin i zakresem określonym każdorazowo w wyciągu z  decyzji administracyjnej, w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

 

Ze świadczenia usług opiekuńczych: gospodarczych i pielęgnacyjnych korzystać będzie  średnio w miesiącu ok. 50 osób.

 

Rodzaj usług opiekuńczych. Prognozowana liczba roboczogodzin świadczonych usług:

 

Usługi gospodarcze świadczone w dni robocze          9333

 

Usługi gospodarcze świadczone w dni świąteczne       823   

 

Usługi pielęgnacyjne świadczone w dni robocze        2515

 

Usługi pielęgnacyjne świadczone w dni świąteczne     491  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Warunków Udziału.

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu,

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w odniesieniu do:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.  Opis dokonania oceny spełnienia warunków:

Oferent spełni warunek nie podlegania wykluczeniu jeżeli wraz z ofertą złoży oświadczenie według załącznika nr 4 do WU.

2a.  Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub         czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

Oferent spełni warunek jeśli wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do UW.

2b.  Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia

Oferent spełni warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, przy czym każde zamówienie obejmowało świadczenie usług opiekuńczych na kwotę min.
50 000 zł (z podatkiem VAT) w nieprzerwanym okresie co najmniej następujących po sobie
12 miesięcy.

2c.  Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferent spełni warunek, jeżeli dysponuje min. 10 osobami (opiekunami) zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie
w pracy przy świadczeniu usług opiekuńczych i nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego.

Warunek dotyczący zatrudnienia.

Oferent spełni warunek jeżeli zatrudni minimum jedną osobę na umowę o pracę do wykonania  przedmiotu zamówienia.

2d. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oferent spełni warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000 zł.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

3.1 Oferenta będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

      a)  o którym mowa w art. 218-221, art. 230-230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1950 ze zm.),

      b)  skarbowe,

      c)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r. poz. 769);

3.2. Oferenta, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.1.2a;

3.3. Oferenta, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

3.4. Oferenta, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3.5. Oferenta, który z innymi Oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

3.6 Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą (warunek graniczny) „spełnia – nie spełnia”.

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

4.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 19.12.2019r.
do godz. 1600,
w siedzibie Zamawiającego położonej w Milanówku przy ul. Kościuszki 16, w sekretariacie.
           

4.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019r. o godz. 1100, w siedzibie Zamawiającego, położonej w Milanówku przy ul. Kościuszki 16.

4.3. W przypadku wniesienia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę składającemu.

4.4. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

4.5. Przed upływem terminu składania ofert Oferent  może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

4.6. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

 

1) Cena ( C )            80 %  - 80 punktów

 

2) Doświadczenie    20 %  - 20 punktów

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne są zawarte w Warunkach Udziału zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego -   www.milanowek.naszops.pl – zakładka „zamówienia publiczne”.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/

Krystyna Kott

Biuletyn Informacji Publicznej