Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające świadczone na terenie Miasta Milanówka

Działając w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 139g ust.1 którego przedmiotem są:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające świadczone na terenie Miasta Milanówka w okresie od XI 2018- II 2021

Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.

NIP 529-11-74-255    REGON 002195730

Adres Zamawiającego: ul. Kościuszki16, 05-822 Milanówek

tel. (22) 7294-97-92 , fax ( 22) 724-97-92 w. 17,

Adres internetowy (e-mail): ops@ops.milanowek.pl, url: www.milanowek.naszops.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zmianami) na rzecz i w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” (w granicach administracyjnych Gminy Milanówek), zgodnie z liczbą godzin i zakresem określonym każdorazowo
w wyciągu z decyzji administracyjnej, w okresie XI 2018 r. – II 2021 r.

Ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających korzystać będzie łącznie 60 Uczestników Projektu.

  1. Rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających i prognozowana liczba roboczogodzin świadczonych usług:
  1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające logopedyczne- 900 roboczo-godzin
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające- masaż- 1800 roboczo-godzin
  3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające- kinezyterapia- 1800 roboczo-godzin

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Warunków Udziału.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

4.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 02.11.2018 r. do godz. 1000. w siedzibie Zamawiającego położonej w Milanówku przy ul. Kościuszki 16, w sekretariacie Zamawiającego.

4.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2018 r. o godz. 1100,w siedzibie Zamawiającego, położonej
w Milanówku przy ul. Kościuszki 16.

4.3. W przypadku wniesienia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę składającemu.

4.4. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

4.5. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

4.6. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Biuletyn Informacji Publicznej