Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających dla mieszkańców Milanówka w miejscu ich zamieszkania w okresie od 19.03.2018r. do 31.10.2018r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:  Ośrodek Pomocy Społecznej w  Milanówku

Adres Zamawiającego:   ul. Zbigniewa Herberta 41; 05-822 Milanówek

Nr telefonu.                     22 724 97 92; 22 755 86 35

Nr faksu                          22 724 97 92 w. 17 lub 24

Adres  e-mail:                  ops@ops.milanowek.pl

Strona internetowa:          www.milanowek.naszops.pl

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy), finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, w ilości średnio miesięcznie dla 30 osób. Wskazana ilość jest szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie na + lub - 10%.

Miejsce świadczenia usług – miejsce zamieszkania klienta

(Dokładne godziny świadczenia usług będą uzgadniane przez klienta z wyłonionym       Wykonawcą z tym, że okres wykonania usługi nie może być dłuższy niż  2  miesiące)

  1.  Zakres przedmiotowy
  1. usługa masażu częściowego usprawniającego świadczona przez 30/45 minut
  2. kinezyterapia usprawniająca świadczona przez 30/45 minut

 

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 18:00 w siedzibie   
   
 Zamawiającego przy ul. Herberta 41, pokój nr 3 (sekretariat).

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr  6.

 

Biuletyn Informacji Publicznej