Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

        

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 ze zmianami).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie  specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Milanówka w miejscu ich zamieszkania, w okresie od 17.07.2017r. do 31.12.2017r.            

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy), finansowanych przez Ośrodek w ilości średnio miesięcznie dla  50 osób. Wskazana ilość jest szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie na + lub -20%

   Miejsce świadczenia usług – miejsce zamieszkania klienta

(Dokładne godziny świadczenia usług będą uzgadniane przez klienta z wyłonionym Wykonawcą z tym, że okres wykonania usługi nie może być dłuższy niż  2  miesiące)

2) Zakres przedmiotowy usług:

a)      usługa logopedyczna  świadczona przez 30/45/60  minut

b)      usługa masażu usprawniającego  świadczona  przez  15/30/45  minut

c)      kinezyterapia  usprawniająca świadczona przez    15/30/45  minut

Kod CPV                    Nazwa wg CPV

85311300-5        usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

85311100-3        usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4   usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

3)   Wykonawca ubiegający się o zamówienie może złożyć jedną ofertę na  całość zamówienia lub częściową, na poszczególne rodzaje usług wymienione w pkt 2.

4) Realizacja przedmiotu zamówienia następuje przy wykorzystaniu materiałów i narzędzi Wykonawcy.

5)  Wykonawca ubiegający się o zamówienie  winien legitymować się aktualnym wpisem do stosownego rejestru oraz co najmniej 3 letnim okresem wykonywania danej usługi.

6)Osoby wykonujące usługi winny legitymować się specjalistycznym wykształceniem zgodnym z profilem świadczonej usługi pozwalającym na  wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami.

7) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej   z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 50.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa  w sumie).

8)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli sprawdzających jakość świadczonych usług.

9)  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, bez udziału Podwykonawcy.

Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Fiderkiewicza 41, pokój nr 3 (sekretariat).

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr  5.