Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne-

 usługi opiekuńcze świadczone na terenie Miasta Milanówka 

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), którego przedmiotem są:

Usługi opiekuńcze świadczone na terenie Miasta Milanówka w okresie od 01.01.2018-31.12.2018r.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.

NIP 529-11-74-255    REGON 002195730

Adres Zamawiającego:   ul. Fiderkiewicza 41 , 05-822 Milanówek

tel. (22) 7294-97-92 , fax ( 22) 724-97-92 w. 17,

Adres internetowy (e-mail): ops@ops.milanowek.pl , url: www.milanowek.naszops.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm. ) na rzecz i w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  (w granicach administracyjnych Gminy Milanówek), zwanego dalej „OPS”, zgodnie z liczbą godzin i zakresem określonym każdorazowo w wyciągu z  decyzji administracyjnej, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Ze świadczenia usług opiekuńczych: gospodarczych i pielęgnacyjnych korzystać będzie ok. 80 podopiecznych (średnio w miesiącu ok. 50).

Rodzaj usług opiekuńczych. Prognozowana liczba roboczogodzin świadczonych usług:

Usługi gospodarcze świadczone w dni robocze        7 500

Usługi gospodarcze świadczone w dni świąteczne       550

Usługi pielęgnacyjne świadczone w dni robocze        2 370

Usługi pielęgnacyjne świadczone w dni świąteczne     530

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Warunków Udziału.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

4.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 05.12 .2017r. do godz.1000. , w siedzibie Zamawiającego położonej w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza 41, w kancelarii Zamawiającego, pok. nr 3.

 

4.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12. 2017 r. o godz. 1100,w siedzibie Zamawiającego, położonej w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza 41, w pok. nr 4. 

Biuletyn Informacji Publicznej