Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające świadczone na terenie Miasta Milanówka w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), którego przedmiotem są:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające świadczone na terenie Miasta Milanówka w okresie od IX 2018- II 2021 r.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.

NIP 529-11-74-255    REGON 002195730

Adres Zamawiającego: ul. Kościuszki16, 05-822 Milanówek

tel. (22) 7294-97-92 , fax ( 22) 724-97-92 w. 17,

Adres internetowy (e-mail): ops@ops.milanowek.pl, url: www.milanowek.naszops.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) na rzecz i w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” (w granicach administracyjnych Gminy Milanówek), zgodnie z liczbą godzin i zakresem określonym każdorazowo
w wyciągu z decyzji administracyjnej, w okresie IX 2018 r. – II 2021 r.

Ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających korzystać będzie łącznie 60 Uczestników Projektu.

  1. Rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających i prognozowana liczba roboczogodzin świadczonych usług:
  1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające logopedyczne- 900 roboczogodzin
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające- masaż- 1800 roboczogodzin
  3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające- kinezyterapia- 1800 roboczogodzin

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Warunków Udziału.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

4.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 21.09.2018 r. do godz. 1000. w siedzibie Zamawiającego położonej w Milanówku przy ul. Kościuszki 16, w sekretariacie Zamawiającego.

4.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2018 r. o godz. 1100,w siedzibie Zamawiającego, położonej
w Milanówku przy ul. Kościuszki 16.

4.3. W przypadku wniesienia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę składającemu.

4.4. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

4.5. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

Biuletyn Informacji Publicznej