Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

ogłasza przetarg nieograniczony

na świadczenie usług

 

Prowadzenie specjalistycznych warsztatów w ramach Klubu Seniora w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”


współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kościuszki 16, 05-822

Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 7249792, 7558635, faks 22 7249083.

Adres strony internetowej zamawiającego:

http://www.milanowek.naszops.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prowadzenie specjalistycznych warsztatów w ramach Klubu Seniora

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie specjalistycznych warsztatów w ramach utworzonego Klubu Seniora w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Rodzaj warsztatów:

1)         Zajęcia z języka angielskiego,

2)         Zajęcia z języka angielskiego z Native Speakerem,

3)         Zajęcia z języka francuskiego,

4)         Warsztaty hortiterapii,

5)         Warsztaty psychologiczne,

6)         Warsztaty plastyczne/rękodzielnicze,

7)         Warsztaty „Zdrowy + Zadbany = Zadowolony Senior”,

8)         Warsztaty E-senior,

9)         Kurs fotografii,

10)       Warsztaty Centrum Ruchu Seniora.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej, Milanówek, ul. Kościuszki 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 28.09.2018 r. godzina 09:30, miejsce: 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Biuletyn Informacji Publicznej