Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

                                                                                                                                                                                                          Milanówek, dnia 08.11.2017r.

 

OPS.261.20.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu  w trybie rozeznania rynku,  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

1.    Ośrodek Pomocy Społecznej

                   Siedziba: 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41

                   NIP 529-11-74-255  REGON 002195730

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

A/ Przedmiotem zamówienia części I jest:

Sprzedaż artykułów spożywczych, chemicznych i środków czystości w oparciu o talony dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

 

B/ Przedmiotem zamówienia części II jest:

Sprzedaż artykułów spożywczych na potrzeby OPS i Środowiskowego Klubu Wsparcia w Milanówku.

 

Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

 

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi poprzez talony wystawione imiennie dla podopiecznego Ośrodka.

- Wykonawca usługi musi zapewnić szeroki asortyment produktów między innymi: art. spożywcze, nabiał,

  pieczywo, mięso i jego przetwory, ryby i przetwory rybne, wędliny, owoce, warzywa, środki czystości.

- Ceny detaliczne w bezgotówkowej sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe od cen

   na te artykułu lub artykuły podobne albo z tej samej grupy, w innych, o podobnym standardzie punktach.

- Talon jest imienny- podlega wymianie na art. spożywcze lub higieniczne osobie oddającej go do realizacji, po

  okazaniu się dowodem osobistym.

- Na talony nie można realizować zakupów w postaci używek tj: tytoniu, alkoholu i piwa.

- Wartość jednego talonu wynosić będzie 5 zł, 10 zł i 20 zł.  Talon zawierać będzie kolejny numer i adres sklepu.

- Talon należy zrealizować w całości, reszta nie będzie wydawana.

- Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Środowiskowego Klubu Wsparcia będzie dokonywany sukcesywnie.

- Zamówione art. spożywcze będą odbierane osobiście przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Rozliczenia finansowe pomiędzy stronami umowy odbywać się będą w okresach miesięcznych.

- Umowa na realizację przedmiotu zamówienia będzie zawarta od stycznia do grudnia 2018r.

 

Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 12:00:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej