Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Milanówek, dnia 6.10.2017r.

                                                                                                                    

OPS.261.15.2017                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku , na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

                Ośrodek Pomocy Społecznej

                          Siedziba: 05 – 822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41

                          REGON  002195730, NIP 529-11-74-255

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)  z terenu Miasta Milanówka składające się z dwóch części:

1.1  schroniska dla bezdomnych

1.2  noclegowni

2.     Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

3.     Szacunkowa miesięczna średnia liczba świadczeniobiorców wynosić będzie ogółem dla części 1.1 i 1.2

– 10  osób.

4.     Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób  bezdomnych z terenu Miasta Milanówka, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

5.     Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

7.     Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy – jednakże nie później niż od 01.01.2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

A. Schronisko powinno gwarantować:

1)całodobowe przebywanie w placówce w pokojach wieloosobowych, wyposażonych w łóżka, szafy, stół i krzesła.

2)zapewnienie w okresie grzewczym  temperatury nie niższej niż 200C.

3)zapewnienie trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

4)umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. Umożliwienie prania i suszenia odzieży.

5)zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.

6)świadczenie usług przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu.

 

Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia  31.10.2017r. do godz. 12:00:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.