Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług/ robót budowlanych.

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa bezprzewodowych czujników w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek", nr RPMA.09.02.01-14-9328/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, obejmującego:

 1. 100 sztuk czujników gazu ziemnego, o specyfikacji równej lub równoważnej:
 • cyfrowa analiza sygnału
 • optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progowego stężenia
 • sygnalizacja optyczna: dioda LED
 • niski pobór prądu
 • pełna autodiagnostyka
 • funkcja prealarmu
 • Wymiary obudowy: około ø 97 x 36 mm
 • Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Zakres temperatur pracy: -30°C /+55°C
 • Maksymalny pobór prądu: 50 mA
 • Masa: około 63 g
 • Pobór prądu w stanie gotowości: max. 30-50 mA
 1. 100 sztuk bezprzewodowych czujników ciepła i dymu o specyfikacji równej lub równoważnej:
 • fotoelektryczny układ wykrywania dymu widzialnego towarzyszącego rozwijaniu się pożaru spełniający wymagania normy EN54-7,
 • układ detekcji wzrostu temperatury zgodny z wymaganiami klasy A1R według normy EN54-5,
 • wbudowany sygnalizator akustyczny ostrzegający o wykryciu zagrożenia,
 • wykrywanie i sygnalizacja zabrudzenia komory detekcyjnej ułatwiające diagnostykę i konserwację systemu,
 • przycisk ręcznego testowania i kasowania alarmu ułatwiający regularną weryfikację poprawności działania,
 • precyzyjny filtr mechaniczny zapobiegający dostawaniu się owadów i kurzu do wnętrza czujki,
 • system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A,
 • wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy,
 • Czas pracy na baterii około 3 lat,
 • Wymiary obudowy ø108 x 61 mm
 • Zakres temperatur pracy 0... do +55 °C
 • Pobór prądu w stanie gotowości 50 μA
 • Maksymalny pobór prądu max. 20 mA
 • Masa około 170 g
 • Pasmo częstotliwości pracy około 433,05 ÷ 434,79 MHz
 • Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) około do 200 m
 • Klasa wg EN 54-5 ,A1R
 • Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu     54 °C
 • Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu 65 °C,
 1. 100 sztuk bezprzewodowych czujników tlenku węgla o specyfikacji równej lub równoważnej:
 • Elektrochemiczny sensor CO,
 • Zasilanie: DC, wbudowana bateria,
 • Sposób montażu: na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub jako jednostka wolnostojąca
 • Wymiary około 118mm x 70mm x 40mm
 • Zakres temperatur: 0°C ...+40°C: praca: -10°C ...+60°C:
 • Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji
 • Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO: akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED), wskazanie wykrytego stężenia na panelu LCD,
 • Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania,
 • Sygnalizacja nieprawidłowego działania,
 • Sygnalizacja końca okresu działania,
 • Wskazanie na panelu LCD aktualnego poziomu stężenia CO w zakresie 0 - 999 PPM*
 • Sygnalizacja niski stan zasilania (rozładowane baterie)
 • Sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia
 • Sygnalizacja końca okresu działania czujnika
 • Przycisk testowy do kontroli i obsługi urządzenia.
 • Pamięć wartości szczytowych    
 • Czasy aktywacji alarmu: progi alarmowe zgodnie z PN-EN 50291-1:2010
 • Certyfikaty i dopuszczenia          PN-EN 50291-1:2010
 • Deklaracja CE
 • Gwarancja:10 lat łącznie z baterią.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

27.03.2020 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

4) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Kościuszki 16,
a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku, zgodnie z umową / zamówieniem.

5) Treść umowy z Oferentem, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milanówku.

6) Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

7) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

8) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

9) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

 

Dokumenty  należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 18.03.2020 r. godz.  12:00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

Sekretariat

lub e-mail ops@ops.milanowek.pl

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Patrycja Rudź, nr telefonu: 501 925 933, e-mail p.rudz@ops.milanowek.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Spolecznej

/-/

Krystyna Kott

 

Załączniki:

Biuletyn Informacji Publicznej