Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

            Milanówek, dnia 13.12.2019r.                                                                               

 OPS.261.36.2019                                                                   

                                                                                                             

                                                                                             

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu  w trybie rozeznania rynku ,  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ), bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej

                   Siedziba: 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 16

                   NIP 529-11-74-255  REGON 002195730

 

 I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie dwudaniowych obiadów klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w okresie od 07.01.2020 do 30.04.2020r.

 

Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia :

55321000-6                 usługa przygotowywania posiłków,

55320000-9                 usługa podawania posiłków

 

II.Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

A/ Przygotowanie i wydawanie obiadów dla klientów Ośrodka w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), finansowanych przez Ośrodek w ilości średnio dziennie 40 obiadów.

B/ Miejsce serwowania obiadów : Miasto Milanówek

C/ Usługa będzie wykonywana w granicach administracyjnych miasta Milanówka.

D/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

E/ Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.04 2020r.

III. Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2019r. do godz. 12:00:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

 

IV. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

A/ Cena – waga 80%

B/ Godziny wydawania obiadów – waga 20%

  1. za krócej niż 2 godziny – 0 pkt,
  2.  za 2 godziny – 7 pkt,
  3. za 2,5 godziny – 15 pkt,
  4. za 3 i więcej godzin – 20 pkt,

 

Cena badanej oferty ( z podatkiem VAT)

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 100.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów..

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Termin związania ofertą:

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 30.12.2019r.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej do dnia  31.12.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Pani  Grażyna Kolatorska tel.22 724 97 92 wew. 13

 

 

 Załączniki:

        1.     Opis przedmiotu zamówienia

  1. Oświadczenie.

        3      Formularz ofertowy.                                 

 

 

 

 

                 

                                                                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                             /-/

                                                                                         Krystyna Kott              

 

Biuletyn Informacji Publicznej