Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Milanówek, dnia 11.12.2019r.

OPS.261.33.2019                                                 

                                   

                                                                                                                   

                                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku , na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2018 poz. 1986)  bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

                Ośrodek Pomocy Społecznej

                          Siedziba: 05 – 822 Milanówek, ul. Kościuszki 16

                          REGON  002195730, NIP 529-11-74-255

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)  z terenu Miasta Milanówka składającego się z dwóch części:
  1. schroniska dla bezdomnych;
  2. schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.
 3. Szacunkowa miesięczna średnia liczba świadczeniobiorców wynosić będzie:

• dla części 1.1 - do 3 osób

• dla części 1.2 – do 2 osób.

 1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób  bezdomnych z terenu Miasta Milanówka, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia lub jego zwiększenia o ± 1 osobę.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 3. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu w schronisku skierowanych osób bezdomnych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
 5. Z wybranym oferentem Gmina Milanówek podpisze umowę określającą prawa i obowiązki jej stron, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.
 6. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn.zm).
 7. Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy- jednakże nie później niż od 01.01.2020r. do 31 marca 2020r.

A.

  Wymagany zakres usług w ramach zamówienia w części 1.1
a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju,
c) umożliwienie skorzystania z prysznica,
d) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
f) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
g) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności realizowane poprzez: zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, trening gospodarowania własnym budżetem, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej,
h) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia.

B.

 Wymagany zakres usług w ramach zamówienia w części 1.2.
a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby- karmienie, dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie osobom bezdomnym posiłku lub całodziennego wyżywienia.
c) umożliwienie skorzystania z prysznica, w razie potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
d) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
e) opieka higieniczna, zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
f) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
g) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
h) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
i) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia,
j) zapewnienie opieki opiekuna, pracownika socjalnego.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju przedmiotu zamówienia,

- posiada miejsce świadczenia usług na terenie województwa mazowieckiego,

- wpisany jest do rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe tj. w Rejestrze Wojewody. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Wykonawca może ubiegać się łącznie o zadanie z części 1.1 i 1.2 lub na jedno z nich.

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizji lokalnej w zaoferowanych obiektach przed podpisaniem umowy.

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

 

1) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

2) Cena oferty winna obejmować cenę za jeden osobodzień.

       3) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta musi zawierać cenę jednostkową za osobodzień  wg. formularza ofertowego,  

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VI. Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia  18.12.2019r. do godz. 16:00:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

 

VII. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena oferty –  100 %

Sposób oceny ofert:

Punkty w kryterium „ocena oferty” będą obliczane wg wzoru:

 

Najniższa oferowana cena ( z podatkiem VAT)

----------------------------------------------------------------  x 100 = liczba pkt.

Cena badanej oferty ( z podatkiem VAT)

 

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 100.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena oferty”.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Termin związania ofertą:

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Rozstrzygnięcie postępowania:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 19.12.2019r.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej do dnia 23.12.2019r. oraz  zostanie opublikowana na stronie internetowej www.milanowek.naszops.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Pani Renata Rotchimmel
tel.22 724 97 92 wew. 16

 

 

 

                                                                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej   

                                                                                                                                                                             /-/

                                                                                                                                                                Krystyna Kott      

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                             

                                                                                                                            

                          

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków


 

Biuletyn Informacji Publicznej