Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 Milanówek, dnia 30.12.2019r.

 

OPS.261.35.2019

                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu  w trybie rozeznania rynku ,  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018r. poz. 1986) bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej

                   Siedziba: 05-822 Milanówek, ul .Kościuszki 16

                   NIP 529-11-74-255  REGON 002195730

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

A/ Przedmiotem zamówienia części I jest:

Sprzedaż artykułów spożywczych, chemicznych i środków czystości w oparciu o talony dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

B/ Przedmiotem zamówienia części II jest:

Sprzedaż artykułów spożywczych na potrzeby OPS i Środowiskowego Klubu Wsparcia w Milanówku.

Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi poprzez talony wystawione imiennie dla podopiecznego Ośrodka.

- Wykonawca usługi musi zapewnić szeroki asortyment produktów między innymi: art. spożywcze, nabiał,

  pieczywo, mięso i jego przetwory, ryby i przetwory rybne, wędliny, owoce, warzywa, środki czystości.

- Ceny detaliczne w bezgotówkowej sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe od cen

   na te artykułu lub artykuły podobne albo z tej samej grupy, w innych, o podobnym standardzie punktach.

- Talon jest imienny- podlega wymianie na art. spożywcze lub higieniczne osobie oddającej go do realizacji, po

  okazaniu się dowodem osobistym.

- Na talony nie można realizować zakupów w postaci używek tj: tytoniu, alkoholu i piwa.

- Wartość jednego talonu wynosić będzie 5 zł, 10 zł i 20 zł.  Talon zawierać będzie kolejny numer i adres sklepu.

- Talon należy zrealizować w całości, reszta nie będzie wydawana.

- Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Środowiskowego Klubu Wsparcia będzie dokonywany sukcesywnie.

- Zamówione art. spożywcze będą odbierane osobiście przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Rozliczenia finansowe pomiędzy stronami umowy odbywać się będą w okresach miesięcznych.

- Umowa na realizację przedmiotu zamówienia będzie zawarta od stycznia do czerwca  2020r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada placówkę handlową na terenie miasta Milanówka , w której będą robione zakupy i realizowane talony.

- posiada doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju przedmiotu zamówienia.

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku , w złotych polskich zgodnie z formularzami ofertowymi do części I i II.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Złożona oferta może dotyczyć obu części zamówienia lub jednej z części wybranej przez Wykonawcę.

2.Oferta  będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy zawierała będzie ceny wszystkich artykułów wymienionych w formularzu ofertowym.

3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VI. Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2020r. do godz. 12:00:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

VII. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100%

Sposób oceny ofert:

Punkty w kryterium „ocena oferty” będą obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena ( z podatkiem VAT)

---------------------------------------------------------------- x 100 = liczba pkt.

Cena badanej oferty ( z podatkiem VAT)

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 100.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena oferty”.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Termin związania ofertą:

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Rozstrzygniecie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia  13.01.2020r.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej do dnia   14.01.2020r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.milanowek.nasops.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Pani  Renata Rotchimmel
tel.22 724 97 92 wew. 16

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                       w Milanówku

                                                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                                                      Krystyna Kott      

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy do części I
  2. formularz ofertowy do części II


 

Biuletyn Informacji Publicznej