Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

                                               Milanówek, dnia  11.12.2019r.                                                                                       

 OPS.261.34.2019

                                                                  

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu  w trybie rozeznania rynku ,  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ), bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej

                   Siedziba: 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 16

                   NIP 529-11-74-255  REGON 002195730

 

 I. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których należy sprawienie pogrzebu.

Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

A/ Zamawiający przewiduje i zleci realizację sprawienia pogrzebów dla:

  • osób zmarłych 
  • dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży.
  • szczątek ludzkich

B/ Podstawą sprawienia pogrzebu będzie wypis z decyzji administracyjnej wystawionej przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę pozostała dokumentacja przewidziana przepisami prawa (np. akt zgonu)

C/ Usługa będzie wykonywana w granicach administracyjnych miasta Milanówka.

D/ W przypadku pochówku dzieci martwo urodzonych lub szczątek ludzkich Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej dla zmarłej osoby dorosłej. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazaną w formularzu cenowym.

E/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

F/ Szacunkowa roczna liczba pogrzebów – 4 sztuki

G/ Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12 2020r.

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

-  posiada co najmniej 3 letni okres doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju przedmiotu zamówienia.

-  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

dostarczy aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej .

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

 

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

3. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta musi zawierać cenę jednostkową  wg formularza ofertowego.  

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VI. Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia  19.12.2019r. do godz. 12:00:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

VII. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100%

Sposób oceny ofert:

Punkty w kryterium „ocena oferty” będą obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena ( z podatkiem VAT)

---------------------------------------------------------------- x 100 = liczba pkt.

Cena badanej oferty ( z podatkiem VAT)

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 100.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena oferty”.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Termin związania ofertą:

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 20.12.2019r.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej do dnia  23.12.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Pani  Renata Rotchimmel
tel.22 724 97 92 wew. 16

 

 Załączniki: 1. Formularz cenowy

                2. Formularz ofertowy                                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

                           /-/      

                                                                                                                                            Krystyna Kott                

Biuletyn Informacji Publicznej