Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

                                                                                                               Milanówek, dnia 03.03.2020r.

 

                                                                                                                                                                          

  OPS.261.5.2020                           ZAPYTANIE OFERTOWE                                                      

                                                                                                                                                                                                                  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu  w trybie rozeznania rynku, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych, bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

I. Zamawiający:

        1. Ośrodek Pomocy Społecznej

                      Siedziba: 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 16

                       NIP 529-11-74-255  REGON 002195730

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Zakup i dostawa art. biurowych, papieru do ksero, tonerów, art. plastycznych oraz środków czystości  dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

 

Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

1.Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, bądź do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie,

2.Dowóz zamawianych artykułów odbywać się będzie do miejsc każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości,

4. Tonery do drukarek muszą być nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta,

5. Materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, przez cały okres umowy,

6. Ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi i obowiązują w całym okresie trwania umowy,

7. Szczegółowy wykaz ilościowo-jakościowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

8. Wyjątkowo odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia artykułów innych niż wskazane w wykazie, a dostępnych w bieżącej ofercie Dostawcy. 

       9. Zamówienia realizowane będą od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

  • posiada co najmniej 3 letni okres prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia.
  • dostarczy aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej.

     -      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia tj .

załadunek, transport, wniesienie.

2. Oferta musi zawierać ceny jednostkowe netto/brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w złotych polskich zgodnie z formularzem ofertowym.

3. Prawidłowe ustalenie podatku Vat, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do obowiązków oferenta. Zamawiający odrzuci ofertę, która zawierać będzie cenę z błędnie naliczonym podatkiem Vat dokonanej w oparciu o nieprawidłową stawkę podatku Vat. Zamawiający nie dopuszcza do poprawiania podanej przez oferenta stawki podatku Vat.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI. Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 13.03.2020r. do godz. 15:00

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16 , 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

 

VII. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

Punkty w kryterium „ocena oferty” będą obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena ( z podatkiem VAT)

---------------------------------------------------------------- x 100 = liczba pkt.

Cena badanej oferty ( z podatkiem VAT)

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 100.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena oferty”.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia.

Ilości wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli.

Maksymalna kwota wynagrodzenia za realizację zamówienia zostanie ustalona w umowie.

W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Termin związania ofertą:

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IXI. Rozstrzygniecie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 16.03.2020r.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej do dnia  18.03.2020r.

Oferenci, których oferta nie została wybrana nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty.

Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Pani Renata Rotchimmel
tel.22 724-97-92 wew.16

 

 

 

      załączniki :                                                                                                 

  1. wykaz ilościowo-jakościowy                                                                       
  2. formularz oferty                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

Krystyna Kott

 

Biuletyn Informacji Publicznej