Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu  w trybie rozeznania rynku, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

                       1. Ośrodek Pomocy Społecznej

                      Siedziba: 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41

                       NIP 529-11-74-255  REGON 002195730

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Zakup i dostawa art. biurowych, papieru do ksero, tonerów, art. plastycznych oraz środków czystości  dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

 

Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

1.Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.

2.Dowóz zamawianych artykułów odbywać się będzie do miejsc każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.

4. Tonery do drukarek muszą być nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. Materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, przez cały okres umowy.

6. Szczegółowy wykaz ilościowo-jakościowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

7. Zamówienia realizowane będą od stycznia do grudnia 2018r.

VI. Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2017r. do godz. 12:00

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej