Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

                                                                               Milanówek, dnia 17.09.2019r.

 

OPS. 261.25.2019

                                                  

                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu  w trybie rozeznania rynku ,  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018r.poz. 1986 ) bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej

                   Siedziba: 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 16

                        NIP 529-11-74-255  REGON 002195730

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego typu Orzech dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

 

Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

W  ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy węgiel o parametrach:

  • wartość opałowa – min 27 tys. kJ/kg
  • wymiar ziarna –  4 - 8 cm
  • popiół  5-8 %
  • siarka  0,6-0,9%
  • wilgotność 7-10%

przeznaczony do użytku uniwersalnego, w szczególności służący do opału w piecach domowych, niezależnie od ich typu.

- Zamawiający przewiduje dostawy – od 500 kg do 1 tony dla klienta.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie transportem Wykonawcy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca zamieszkania podopiecznego Ośrodka na terenie miasta Milanówka.

- Dostawy węgla będą realizowane na podstawie imiennych list zawierających nazwiska i imiona osób wraz z dokładnym adresem oraz ilością przyznanej pomocy rzeczowej.

- Termin realizacji dostawy węgla od czasu otrzymania przez Wykonawcę wykazu osób, nie może być dłuższy niż 3

dni robocze.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowego wykonania przez Wykonawcę zamówienia, poprzez obecność upoważnionego pracownika Zamawiającego przy ważeniu dostarczonego węgla.

- Wykonawca winien posiadać dokument potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry dostarczanego węgla i okazać go Zamawiającemu na jego wezwanie.

 

Szacunkowa ilość zakupu węgla wyniesie około 40 ton. Zamówienia realizowane będą od września do grudnia 2019r.

Podane ilości są danymi szacunkowymi. Ostateczna liczba zamówionego i dostarczonego węgla będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju przedmiotu zamówienia.

- posiada potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- dostarczy aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej.

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

 

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia tj: załadunek, transport, rozładunek i wniesienie węgla po pomieszczeń np.: piwnica, komórka, szopa.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania (dwóch wersji) całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich zgodnie z formularzem ofertowym.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VI. Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 23.09.2019r. do godz. 10:00:.

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

 

VII. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

Punkty w kryterium „ocena oferty” będą obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena ( z podatkiem VAT)

---------------------------------------------------------------- x 100 = liczba pkt.

Cena badanej oferty ( z podatkiem VAT)

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 100.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena oferty”.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Termin związania ofertą:

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

IX. Rozstrzygniecie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 24.09.2019r.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej do dnia  25.09.2019r oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Ośrodka.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Pani  Renata Rotchimmel
tel.22 724 97 92 wew. 16

 

                                                                                                                                               

Załączniki:  Formularz ofertowy                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            Kierownik Ośrodka

                                                                                                                                 Pomocy Społecznej w Milanówku

                                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                                   Krystyna Kott

 

Biuletyn Informacji Publicznej