Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OPS 261.38.2018                                                        Milanówek, dnia 04.12.2018r

                                                                                                                       

OGŁOSZENIE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty         w prowadzonym postępowaniu  w trybie rozeznania rynku ,  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2017r. poz. 1579 z późn.zm) bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:                    Ośrodek Pomocy Społecznej

                                            Siedziba: 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 16

                                            NIP 529-11-74-255  REGON 002195730

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z :

Zakupienie artykułów spożywczych i przemysłowych na zorganizowanie wigilii dla samotnych i potrzebujących podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.  

 

Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

 

- Wykonawca musi zapewnić szeroki asortyment produktów między innymi: art. spożywcze, nabiał, pieczywo, mięso i jego przetwory, ryby i przetwory rybne, wędliny, owoce, warzywa, art. przemysłowe – torebki do pakowania prezentów

- Ceny detaliczne podstawowych artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe od cen na te artykułu lub artykuły podobne albo z tej samej grupy, w innych, o podobnym standardzie punktach.

- Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla potrzeb potrzeby zorganizowania wigilii  dla samotnych i potrzebujących będzie dokonywany sukcesywnie.

- Zamówione art. spożywcze i przemysłowe  będą odbierane osobiście przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Rozliczenia finansowe pomiędzy stronami umowy odbywać się będą w okresach do 14 dni po wystawieniu faktury

- Umowa na realizację przedmiotu zamówienia będzie zawarta od dnia rozstrzygnięcia do 28 grudnia 2018 roku.

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada placówkę handlową na terenie miasta Milanówka  lub  powiatu Grodzisk Mazowiecki, w której będą robione zakupy

- posiada doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju przedmiotu zamówienia.

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku , w złotych polskich zgodnie z formularzami ofertowymi

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1. Złożona oferta może dotyczyć obu części zamówienia lub jednej z części wybranej przez Wykonawcę.

2.Oferta  będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy zawierała będzie ceny wszystkich artykułów wymienionych w formularzu ofertowym.

3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VI. Miejsce, sposób i termin składnia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 07. 12. 2018r. do godz. 12:00:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

- lub faksem  22 724 97-92 wew. 17 lub 24

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

 

VII. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100%

Sposób oceny ofert:

Punkty w kryterium „ocena oferty” będą obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena ( z podatkiem VAT)

---------------------------------------------------------------- x 100 = liczba pkt.

Cena badanej oferty ( z podatkiem VAT)

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 100.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena oferty”.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Termin związania ofertą:

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 25 dni od terminu składania ofert.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Rozstrzygniecie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 07.12.2018r. o godzinie 13.00

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej do dnia  10.12.2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Pani  Renata Rotchimmel tel.22 724 97 92 wew. 15

                                                                                                           

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

                                 /-/

                       Krystyna Kott

Biuletyn Informacji Publicznej