Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Milanówek, dnia 09.11.2017r.

 

 

OPS.261.22.2017                                                                                                 

                                                                                                                             

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku , na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

                Ośrodek Pomocy Społecznej

                          Siedziba: 05 – 822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41

                          REGON  002195730, NIP 529-11-74-255

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi w zakresie noclegowni dla osób bezdomnych

( kobiet i mężczyzn) z terenu Miasta Milanówka.

2.     Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

4.     Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy – jednakże nie później niż od 01.01.2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

A. Noclegownia powinna gwarantować:

 1) Schronienie w postaci tymczasowego miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 200C,

 2) umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju,

 3) umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży,

 4) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.

 5) świadczenie usług przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu.

Ofertę należy złożyć do dnia  30.11.2017r. do godz. 12:00:

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41, 05 – 822 Milanówek

- lub na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

Biuletyn Informacji Publicznej