Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OPS.261.39.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. W prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.), bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

 1. Zamawiający:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

Adres: ul. Kościuszki 16, 05-822 Milanówek tel. (22)  724 97 92

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami:

Renata Mucha tel. /22/724-97-92, fax /22/755-86-35

 

 1. Informacje ogólne:

 

 1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 7. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
 8. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
 9. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

 1. Przedmiot zamówienia i termin realizacji.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie realizatora w celu  zorganizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych, o których mowa w art. 18 ust 1 p 3  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 1508 ze zm.) w miejscu zamieszkania Świadczeniobiorcy.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez gminę. Zadaniem realizatora usług będzie pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych osób z zaburzeniami psychicznymi oraz udzielania wsparcia w warunkach codziennej egzystencji, w sytuacjach konfliktu, ryzyka lub zagrożeniem pogorszenia się ich stanu zdrowia, a także zapewnienie warunków powrotu do normalnego życia w środowisku. Przewiduje się przyjęcie do postępowania kalkulacji obejmującej max 610 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w skali roku.  Miesięcznie planowane jest wykonanie 50 godzin usług dla max 8 osób.

 

 1. Termin realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

 

 1. Klauzule społeczne: (art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.)
 1. Wykonawca przy realizacji zamówienia skieruje do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przynajmniej 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę.
 2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy o świadczenie usług przedstawi dokumentację potwierdzającą zatrudnienie na umowę o pracę.
 1. Klauzule dotyczące ochrony danych osobowych oraz ustalenia dotyczące przekazywania uzgodnionych danych osobowych:
 1. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie przekazywać dane osób korzystających z usług w niezbędnym zakresie, w sposób określony w odrębnej umowie w/s Powierzenia Przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz.1000 z późn.zm. ) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wykonawca będzie świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie indywidualnej dokumentacji wydanej przez OPS (wyciągu z decyzji administracyjnej) zawierającej: imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, okres, na jaki przyznano usługi, wymiar przyznanych usług, zakres przyznanych usług, odpłatność za usługi, numer decyzji administracyjnej będącej podstawą przyznania usług.
 3. Ze względu na dobro i potrzeby osób, na rzecz których świadczone są  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustnego (np. telefonicznego) i pisemnego (np. faksowego) poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia lub przerwania usług, które następnie potwierdzone zostaną w formie pisemnej za potwierdzeniem.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz Wykonawcy występujący wspólnie. Propozycja Wykonawcy powinna zawierać niżej wymienione dokumenty:
  1. Formularz oferty w/g  załączonego wzoru – załącznik nr 1  do zaproszenia do składania ofert,
  2. program dodatkowych świadczeń wspierających takich jak np.: prowadzenie punktu konsultacyjnego z możliwością skorzystania z porady przez świadczeniobiorcę, organizowanie kursów aktywizacji zawodowej z możliwością skorzystania  przez świadczeniobiorcę , organizowanie szkoleń z możliwością skorzystania przez świadczeniobiorcę, organizowanie warsztatów edukacyjnych/ terapeutycznych z możliwością skorzystania przez świadczeniobiorcę i inn.
  3. potwierdzenie zatrudnienia na umowę o pracę,  przynajmniej 1 osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Milanówek i co najmniej 3 osób do bezpośredniej pracy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku spełniających kryteria Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
  4. potwierdzenie należytego wykonania 2 usług podobnego typu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert obejmujących co najmniej jedną usługę w liczbie nie mniejszej niż 200 godzin w roku.

 

 1. Rodzaj zamówienia: specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla maksymalnie 8 osób z zaburzeniami psychicznymi  w ilości łącznej  50 godzin miesięcznie.

 

 1. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

 

 1. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje  do wykonywania  zawodu  wynikające z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), a mianowicie przez:
 1. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarkę, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunkę środowiskową, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty
 2. innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne   usługi,  posiadające co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju, lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 1. Tryb oceny ofert:

1.Pierwszy etap- ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

2.Drugi etap- ocena merytoryczna przedstawionych ofert według kryteriów i zasad oceny oferty.

 

 1. Zasady oceny i kryterium wyboru i ofert:
 1. Oceny ofert dokona powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  Komisja Przetargowa.
 2. Cena za faktycznie przepracowaną godzinę  oraz Program dodatkowych świadczeń wspierających oferowany przez Wykonawcę oraz co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest istotnym warunkiem dla Zamawiającego przy ocenie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 1. Cena – 70 %  ( 70 pkt)
 2. Program dodatkowych świadczeń wspierających osoby korzystające z usług-15% ( 15 pkt)
 3. Zatrudnienie co najmniej 1 osoby na umowę o pracę - 15% ( 15 pkt )

 

 1. Zasady oceny ofert według przyjętej formuły matematycznej:

 a) W kryterium cena zostanie zastosowany wzór :

                                          C min

                          C  =   -------------  x 70 %

                                           C n

Przyjęte oznaczenia:

C – cena

C min – najniższa cena brutto spośród oferowanych,

C n – cena brutto podana w ofercie badanej.

Maksymalną liczbę punktów tj. 70 pkt otrzyma Wykonawca, który w złożonej ofercie zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

 

b) Program dodatkowych świadczeń wspierających osoby korzystające z usług

Wykonawca winien dołączyć do oferty opracowany pisemnie dodatkowy program świadczeń skierowany do osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi zawierający niżej wymienione elementy podlegające ocenie komisji takie jak:

 1. prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego,
 2. organizowanie kursów aktywizacji zawodowej,
 3. organizowanie warsztatów edukacyjnych/ terapeutycznych dla osób objętych usługami i inn.

Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę  punktów tj. 15 za przedstawienie programu zawierającego wszystkie  wymienione powyżej punkty dodatkowych świadczeń, zatem za każdy wyszczególniony i opisany punkt dodatkowych świadczeń Wykonawca otrzyma 5 punktów.      

 

c)  Zatrudnienie co najmniej 1 osoby na umowę o pracę:

Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 15 za udokumentowanie zatrudnienia pracownika skierowanego do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na umowę o pracę, zatem za każdy w/w punkt, Wykonawca otrzyma 15 pkt.

 

 1. Wybór oferty
 1. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów przyznana danej ofercie za  poszczególne kryteria.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.). Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

 1. Wymagana dokumentacja:
 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( wg wzoru załącznik nr 1)
 2. W sytuacji dokonania wyboru Zamawiający zastrzega sobie żądanie przedstawienia następującej dokumentacji
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
  2. wykaz osób które będą świadczyły usługi wraz z kwalifikacjami – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
  3. wskazanie osoby koordynującej usługi na terenie Gminy Milanówek wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji i doświadczenia,
  4. oświadczenie, że osób, które będą wykonywały usługi spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie) oraz co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie XI pkt 2
  5. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50 000 tys. zł na czas obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu aktualnie obowiązującą kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie, podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, jeżeli wygaśnięcie polisy ubezpieczenia nastąpi w okresie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany, bez uprzedniego wezwania do przedłożenia Zamawiającemu przedłużonej ważności polisy lub innego dokumentu (podpisanej za zgodność z oryginałem) i dostarczenia w terminie do 5 dni od jej zawarcia.

 

 1. Sposób i termin złożenia oferty:
 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ul. T. Kościuszki 16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2018r. do godz. 16, osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.

 

 1.  Sposób rozliczenia.

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia na piśmie dla Zamawiającego informacji o liczbie faktycznie wykonanych godzin usług oraz kwocie należności za zrealizowane usługi, obliczonej w wysokości według stawek wskazanych w decyzji, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych następnego miesiąca po upływie miesiąca poprzedzającego realizację usług. Należności wynikające z realizacji przedmiotu umowy zostaną przekazane w terminie 14 dni, na konto Wykonawcy na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej faktury VAT, wystawionej na: Nabywca Przedmiotu Umowy: Gmina Milanówek z siedzibą w mieście Milanówek przy ul. T. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek; NIP 529-179-92-45, REGON 013269150 Odbiorca i Płatnik: Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, 05-822 Milanówek, ul. T Kościuszki 16, NIP 529-11-74-255. Należność za faktycznie zrealizowane usługi naliczana będzie na podstawie karty pracy wystawionej przez Wykonawcę, podpisanej przez osobę korzystającą z usług. Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania osoby korzystającej z usług (świadczeniobiorcy) o wysokości należności z tytułu zrealizowanej usługi w danym miesiącu, w terminie 3-ch dni roboczych po upływie każdego danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników w związku z wykonaniem usług. W ramach zadań Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do 10-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni zestawienia realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi według kart pracy za dany miesiąc podpisanych i zaakceptowanych przez świadczeniobiorców.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/

   Krystyna Kott

Biuletyn Informacji Publicznej