Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. OPS.261.26.2019

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest łączna usługa przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami potwierdzającymi nabyte kompetencje zawodowe oraz zapewnieniem pomocy dydaktycznych dla 12 uczestników projektu w ramach projektu pn. „Q-współPRACY”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Część 1:

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera (moduł ECDL BASE) oraz podstawami przedsiębiorczości” dla 7 osób; wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych w postaci tabletów 10’’ dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu oraz zorganizowaniem i opłaceniem egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje zawodowe. Ilość godzin kursu– minimum 100. Zajęcia powinny odbywać się w Milanówku. Okres realizacji kursu: październik – listopad 2019.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia, tj. dzienników zajęć, list obecności, certyfikatów i zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór.
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

Słownik zamówień (CPV)
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

 

 

Część 2:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego „Opiekun/opiekunka osób starszych” dla 2 osób; wraz zapewnieniem materiałów dydaktycznych w postaci zestawu pierwszej pomocy i ciśnieniomierza naramiennego z funkcją mierzenia arytmii dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu oraz zorganizowaniem i opłaceniem egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje zawodowe.

Ilość godzin kursu– minimum 80 (w tym 30 h część praktyczna). Zajęcia z części teoretycznej powinny odbywać się w Milanówku. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia części praktycznej kursu poza wskazaną miejscowością, jednak podróż w jedną stronę nie może być dłuższa niż 1 godzina mierząc od miasta Milanówek i musi być zapewniona publicznymi środkami transportu. W przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport. Okres realizacji kursu: październik – listopad 2019.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia, tj. dzienników zajęć, list obecności, certyfikatów i zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

Słownik zamówień (CPV)
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Część 3:

Przedmiotem zamówienia w części 3 jest „Kurs „Stylizacja paznokci” dla 3 osób; wraz zapewnieniem materiałów dydaktycznych w postaci zestawu startowego do manicure (zestaw do hybryd) dla uczestnika/uczestniczki  kursu wraz ze zorganizowaniem i opłaceniem egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje zawodowe. Ilość godzin kursu – minimum 60.

Wykonawca organizuje i opłaca egzamin zewnętrzny. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia poza wskazaną miejscowością, jednak podróż w jedną stronę nie może być dłuższa niż 1 godzina mierząc od miasta Milanówek i musi być zapewniona publicznymi środkami transportu. W przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport. Koszt dojazdu oraz ewentualnego transportu należy ująć w koszcie całkowitym kursu szkoleniowego. Czas dojazdu nie jest czasem szkolenia. Okres realizacji kursu: październik – listopad 2019
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia, tj. dzienników zajęć, list obecności, certyfikatów i zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

Słownik zamówień (CPV)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Każdy rodzaj kursu musi zostać zakończony egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji, przy czym przez kwalifikacje należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Należy więc przeprowadzić egzaminy potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie egzaminu wewnętrznego, przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Nie później niż do 6.12.2019r.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  1. Cena – 80%
  2. Klauzula społeczna lub status Podmiotu Ekonomii Społecznej – 20%

Ad. a. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:                                              

                            Cmin.      

          Pbad.C   = ----------- x  80%

                               Cbad.

gdzie:

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

 

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie brutto za każdy poszczególny kurs zawodowy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie liczone jako iloczyn wynagrodzenia brutto za 1 kurs i liczby osób – uczestników kursu. Cena musi obejmować wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Maksymalna liczba punktów: 80 punktów

 

Ad. b. Kryterium Klauzuli społecznej lub statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający przyzna 20 punktów.

 

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca będzie spełniał klauzulę społeczną, o której mowa w art. 22 ust 2 lub art 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub będzie Podmiotem Ekonomii Społecznej

 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

                                                         P bad. = Pbad C. + Pbad KS lub Pbad PES

gdzie:

 

P bad - łączna suma punktów przyznanych ofercie

P bad C. - liczba punktów uzyskanych z kryterium „cena”

Pbad KS lub Pbad PES– liczba punktów uzyskanych z kryterium „Klauzula społeczna” lub status Podmiotu Ekonomii Społecznej

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, potwierdzających spełnienie warunków na których spełnienie powoływali się Oferenci w złożonych ofertach, w tym również w zakresie klauzul społecznych. Złożone wyjaśnienia i dokumenty nie mogą zmierzać do zmiany treści oferty, a jedynie do potwierdzenia i weryfikacji jej treści i spełnienia warunków.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia
 1. Wymaganie jest składanie jednej oferty na poszczególne części zamówienia.
 2. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu informuje, że preferowane będą  podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty spełniające klauzulę społeczną z art. 22 ust. 2 lub art., 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, poprzez zastosowanie w procesie oceny kryterium posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej lub spełnienia  klauzuli społecznej. 
 3. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wystarczające możliwości techniczne i organizacyjne, zasoby kadrowe (m.in. posiadanie kwalifikacje zawodowe zgodnie z tematyką szkolenia) i finansowe do prawidłowego wykonania Zamówienia oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i podpiszą stosowne oświadczenie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
 1. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
 2. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • Wykonawca zaproponował rażąco niską cenę.
 • oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy/unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
 1. Zmiany w umowie

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

a. zmiany umożliwiające usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;

b. zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku przerwania szkolenia przez uczestnika po jego rozpoczęciu;

c. dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkoleń, spowodowanej powyższym;

d. okresu realizacji umowy.

 

 1. Sposób przygotowania oferty.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony Formularz Oferty w części, na którą Oferent składa ofertę (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2).
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do Zapytania Ofertowego (jako Załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Oferenta.
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane załączniki/oświadczenia.
 • Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oryginał oferty należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 7 października 2019 r., do godz. 12.00 elektronicznie na adres e-mail ops@ops.milanowek.pl lub osobiście na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Osoba do kontaktu: p. Anna Stankiewicz, nr telefonu 22 724 94 69, e-mail a.stankiewicz@ops.milanowek.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

9. Wykaz załączników

Załącznik nr. 1: Wzór formularza oferty

Załącznik nr. 2: Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

/-/

Krystyna Kott

 

Biuletyn Informacji Publicznej