Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 261.13.2018

W związku z art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi i dostawy.

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek.

2. Przedmiot zamówienia jest dostawa wyposażenia Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020:

Słownik zamówień (CPV)

39100000-3 Meble

39130000-2 Meble biurowe

39140000-5 Meble domowe

3. Termin realizacji zamówienia:

nie później niż do dnia 17.08.2018r.

4. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana

     w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych
 2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wystarczające możliwości techniczne i organizacyjne, zasoby kadrowe i finansowe do prawidłowego wykonania Zamówienia oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i podpiszą stosowne oświadczenie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
 3. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
 4. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • Wykonawca zaproponował rażąco niską cenę.
 • oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy/unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. Sposób przygotowania oferty.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony Formularz Oferty (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2).
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do Zapytania Ofertowego (jako Załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Oferenta.
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane załączniki/oświadczenia.
 • Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oryginał oferty należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 31 lipca  2018 r., do godz.  16.00 elektronicznie na adres e-mail ops@ops.milanowek.pl lub osobiście na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Osoba do kontaktu: p. Magdalena Żurawska,

nr telefonu 22 724 94 69, e-mail m.zurawska@ops.mialnówek.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Wykaz załączników

Załącznik nr. 1: Wzór formularza oferty

Załącznik nr. 2: Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Biuletyn Informacji Publicznej