Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki


ZAPYTANIE OFERTOWE nr. OPS.261.18.2019

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi i dostawy.

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia warsztatów i poradnictwa w ramach projektu pn. „Q-współPRACY”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Część 1:

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest usługa warsztatów zarządzania sobą w czasie dla 10 osób (łączny czas 6 dni x 4h, w sumie 24 godz.). Warsztaty mają na celu nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania , radzenia sobie ze złymi nawykami, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem , wypracowanie własnych metod zarządzania sobą w czasie przez uczestników szkolenia. Warsztaty muszą być przeprowadzone przez trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Nazwa kodu CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Warsztaty odbywać się będą w Milanówku w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy Zamawiającego (poniedziałki 8:00-18:00, od wtorku do czwartku 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 15:00), w okresie lipiec – sierpień 2019 r.

Część 2:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa warsztatów rozwoju umiejętności społecznych  dla 10 osób (łączny czas 6 dni x 4 h, w sumie 24 godz.). Warsztaty mają na celu rozwijanie kompetencji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, doskonalenie umiejętności pełnienia ról społecznych.  Warsztaty muszą być przeprowadzone przez trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Nazwa kodu CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Warsztaty odbywać się będą w Milanówku w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy Zamawiającego (poniedziałki 8:00-18:00, od wtorku do czwartku 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 15:00), w okresie lipiec – sierpień 2019 r.  

Część 3:

Przedmiotem zamówienia w części 3 jest usługa indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu (nie więcej niż 50 godz.). Indywidualne poradnictwo psychologiczne musi być prowadzone przez psychologa, osobę posiadającą doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 Nazwa kodu CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w Milanówku w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy Zamawiającego (poniedziałki 8:00-18:00, od wtorku do czwartku 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 15:00), czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o opracowywany na bieżąco przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu.
 

 1. Termin realizacji zamówienia

Nie później niż do 16.12.2019r.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  1. Cena – 80%
  2. Klauzula społeczna lub status Podmiotu Ekonomii Społecznej – 20%

Ad. a. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:                                              

                            Cmin.      

          Pbad.C   = ----------- x  80%

                               Cbad.

gdzie:

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

 

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie brutto za 1 godzinę wykonania zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy będzie liczone jako iloczyn wynagrodzenia brutto  za 1 godzinę i ilości godzin faktycznego wykonywania zamówienia. Cena musi obejmować  wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Maksymalna liczba punktów: 80 punktów

 

Ad. b. Kryterium Klauzuli społecznej lub statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający przyzna 20 punktów.

 

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca będzie spełniał klauzulę społeczną, o której mowa w art. 22 ust 2 lub art 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub będzie Podmiotem Ekonomii Społecznej

 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

P bad. = Pbad C. + Pbad KS lub Pbad PES

gdzie:

 

P bad - łączna suma punktów przyznanych ofercie

P bad C. - liczba punktów uzyskanych z kryterium „cena”

Pbad KS lub Pbad PES– liczba punktów uzyskanych z kryterium „Klauzula społeczna” lub status Podmiotu Ekonomii Społecznej

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, potwierdzających spełnienie warunków na których spełnienie powoływali się Oferenci w złożonych ofertach, w tym również w zakresie klauzul społecznych. Złożone wyjaśnienia i dokumenty nie mogą zmierzać do zmiany treści oferty, a jedynie do potwierdzenia i weryfikacji jej treści i spełnienia warunków.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia
 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
 2. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu informuje, że preferowane będą  podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty spełniające klauzulę społeczną z art. 22 ust. 2 lub art., 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, poprzez zastosowanie w procesie oceny kryterium posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej lub spełnienia  klauzuli społecznej. 
 3. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wystarczające możliwości techniczne i organizacyjne, zasoby kadrowe (m.in. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa)  i finansowe do prawidłowego wykonania Zamówienia oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i podpiszą stosowne oświadczenie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
 1. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
 2. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • Wykonawca zaproponował rażąco niską cenę.
 • oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy/unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
 1. Sposób przygotowania oferty.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony Formularz Oferty w części, na którą Oferent składa ofertę (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2).
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do Zapytania Ofertowego (jako Załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Oferenta.
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane załączniki/oświadczenia.
 • Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oryginał oferty należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 27 czerwca 2019 r., do godz. 12.00 elektronicznie na adres e-mail ops@ops.milanowek.pl lub osobiście na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Osoba do kontaktu: p. Magdalena Żurawska, nr telefonu 22 724 94 69, e-mail m.zurawska@ops.milanowek.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Wykaz załączników

Załącznik nr. 1: Wzór formularza oferty

Załącznik nr. 2: Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

/-/

Krystyna Kott

Biuletyn Informacji Publicznej