Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. OPS.261.2.2020

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi i dostawy.

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • w części 1 zamówienia:

Usługa przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników w formie indywidualnych spotkań z psychologiem i przygotowania opinii dla 75 osób (łączny czas 150 godz.: w 2020r. – 50 godzin, w 2021r.-50 godzin, w 2022r. – 50 godzin, 1 godz=60min.) w ramach których zapewnione zostaną:

 • personel merytoryczny tj. psycholog posiadający doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • opinie psychologiczne tj. indywidualne diagnozy potrzeb i potencjałów 75 osób

Miejsce prowadzenia diagnozy: Milanówek. Zamawiający zapewnia pomieszczenia do prowadzenia diagnozy.

Przewidywany termin realizacji usługi: od marca 2020 do czerwca 2022

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 • w części 2 zamówienia:

Usługa prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w latach 2020 – 2022. Ilość godzin: 150 (w 2020r. – 50 godzin, w 2021r.-50 godzin, w 2022r. – 50 godzin, 1 godz=60min.) w ramach którego zapewniony zostanie:

 • personel merytoryczny tj. psycholog posiadający doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • końcowe opinie o każdym uczestniku projektu korzystającym z indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • materiały niezbędne do realizacji usługi.

Miejsce prowadzenia: Milanówek. Zamawiający zapewnia pomieszczenie do prowadzenia poradnictwa

Przewidywany termin realizacji usługi: od maja 2020 do listopada 2022

Kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 • w części 3 zamówienia:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów motywacyjnych w ramach których zapewnione zostaną:

 • pomieszczenie (sala lub studio),
 • personel merytoryczny posiadający doświadczenie w zakresie realizacji sesji fotograficznych, stylizacji ubioru i fryzury,
 • materiały niezbędne do realizacji stylizacji ubioru i fryzury oraz sesji fotograficznych,
 • sesja fotograficzna każdej uczestniczki wraz z min. 2szt. odbitek w formacie 13cmx18cm.,
 • stylizacja ubioru i fryzury dla każdej uczestniczki,
 • porady w zakresie prezentacji.

Czas trwania warsztatu min. 2 godz. (120 minut) na 1 osobę. Ilość uczestników: 25 ( w 2020r. – 9 osób, w 2021 – 8 osób, w 2022 – 8 osób) Miejsce prowadzenia: max. 25km. od Milanówka

Przewidywany termin realizacji usługi: od lipca 2020 do listopada 2020, od lipca 2021 do listopada 2021, od lipca 2022 do listopada 2022

Kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 • w części 4 zamówienia:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów zarządzania budżetem domowym 36 godzin (2020-12 godzin, 2021-12 godzin, 2022-12 godzin) w ramach których zapewnione zostaną:

 • pomieszczenie (sala szkoleniowa na terenie Milanówka)
 • personel posiadający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zakresu zarządzania domowym budżetem,
 • materiały niezbędne do realizacji,
 • catering tj. przerwa kawowa składająca się z kawy, herbaty, cukru, cytryny, mleka, wody niegazowanej i gazowanej, ciasta.

Ilość uczestników po 25 w każdym roku. Ilość godzin – 12 (3 spotkania po 4h) w każdym roku trwania projektu. Łącznie 36 godzin.

Przewidywany termin realizacji usługi: od lipiec – sierpień 2020, lipiec-sierpień 2021, lipiec-sierpień 2022

Kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

w ramach projektu pn. „Rozwój-Aktywność-Praca”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

 1. Termin realizacji zamówienie

Nie później niż do 30.11.2022r.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  1. Cena – 50%
  2. Doświadczenie – 40%
  3. Klauzula społeczna lub status Podmiotu Ekonomii Społecznej – 10%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać max. 100 pkt.

Każda część zamówienia będzie rozpatrywana oddzielnie. Punkty przyznane za poszczególne części zamówienia nie sumują się.

Ad. a. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg. następującego wzoru:                                              

                          Cmin.      

          PC   = ----------- x  50%

                          Cbad.

gdzie:

PC – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

 

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie brutto za daną część zamówienia. Cena musi obejmować wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Maksymalna liczba punktów: 50 punktów

 

Ad. b. Punkty przyznawane za kryterium „Doświadczenie” będą liczone wg. następującego wzoru:

                         Dbad.      

          PD   = ----------- x  40%

                         Dmax.

PD – punkty za kryterium „Doświadczenie” przyznane badanej ofercie

D max. – najwyższa ilość godzin/lat wskazanego doświadczenia

D bad. – ilość godzin/lat doświadczenia wskazana w badanej ofercie

 

 

 

Wykonawca w przedłożonej ofercie wykazuje doświadczenie:

- w części 1 zamówienia personelu merytorycznego tj. psychologa, który będzie świadczył usługę przeprowadzenia indywidualnej diagnozy – ilość przeprowadzonych godzin konsultacji/porad/terapii psychologicznych dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2020-2022;

- w części 2 zamówienia personelu merytorycznego tj. psychologa, który będzie świadczył usługę indywidualnego poradnictwa psychologicznego – ilość godzin prowadzenia konsultacji/porad/terapii psychologicznych dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2020-2022;

- w części 3 zamówienia personelu merytorycznego tj. fotografa/stylisty/fryzjera, którzy będą realizować usługę warsztatów motywacyjnych – ilość zrealizowanych sesji zdjęciowych jako fotograf/stylista/fryzjer;

- w części 4 zamówienia personelu merytorycznego tj. trenera, który będzie świadczył usługę przeprowadzenia warsztatów zarządzania budżetem domowym – ilość godzin prowadzenia warsztatów z zarządzania domowym budżetem w latach 2020-2022.

Maksymalna liczba punktów: 40 punktów.

 

Ad. c. Kryterium Klauzuli społecznej lub statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający przyzna 10 punktów.

 

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca będzie spełniał klauzulę społeczną, o której mowa w art. 22 ust 2 lub art 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub będzie Podmiotem Ekonomii Społecznej

 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

                                                         P bad. = PC + PD+PPES

gdzie:

 

P bad - łączna suma punktów przyznanych ofercie

PC - liczba punktów uzyskanych z kryterium „Cena”

PD- liczba punktów uzyskanych z kryterium „Doświadczenie”

PPES – liczba punktów uzyskanych z kryterium „Klauzula społeczna” lub status Podmiotu Ekonomii Społecznej

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, potwierdzających spełnienie warunków, na których spełnienie powoływali się Oferenci w złożonych ofertach, w tym również w zakresie klauzul społecznych. Złożone wyjaśnienia i dokumenty nie mogą zmierzać do zmiany treści oferty, a jedynie do potwierdzenia i weryfikacji jej treści i spełnienia warunków.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych na poszczególne części zamówienia.
 2. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu informuje, że preferowane będą podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty spełniające klauzulę społeczną z art. 22 ust. 2 lub art., 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, poprzez zastosowanie w procesie oceny kryterium posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej lub spełnienia klauzuli społecznej. 
 3. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wystarczające możliwości techniczne i organizacyjne, zasoby kadrowe i finansowe do prawidłowego wykonania Zamówienia oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i podpiszą stosowne oświadczenie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
 1. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
 2. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • Wykonawca zaproponował rażąco niską cenę.
 • oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy/unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
 1. Sposób przygotowania oferty.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony Formularz Oferty w części, na którą Oferent składa ofertę (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2).
 • Wykaz doświadczenia osób (Załącznik nr 3)
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do Zapytania Ofertowego (jako Załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Oferenta.
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane załączniki/oświadczenia.
 • Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oryginał oferty należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 13.03.2020, do godz. 12.00 elektronicznie na adres e-mail ops@ops.milanowek.pl lub osobiście na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Osoba do kontaktu: p. Magdalena Żurawska, nr telefonu 22 724 94 69, e-mail m.zurawska@ops.milanowek.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Wykaz załączników

Załącznik nr. 1: Wzór formularza oferty

Załącznik nr. 2: Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr. 3: Wykaz doświadczenia osób

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/

Krystyna Kott

Biuletyn Informacji Publicznej