Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. OPS.261.22.2019

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest łączna usługa przeprowadzenia szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe, tj. „Kurs prawo jazdy kat. B” oraz szkolenia uzupełniającego „ Prawo jazdy kat. B” w ramach projektu pn. „Q-współPRACY”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Część 1:

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego „Prawo jazdy kategorii B” w wymiarze 60 godzin (30 godzin lekcyjnych teorii i 30 godzin zegarowych praktyki) wraz z organizacją i opłaceniem egzaminu zewnętrznego dla min. 3 uczestników projektu w okresie wrzesień – listopad 2019r.

Kurs powinien zakończyć się uzyskaniem kwalifikacji: prawo jazdy kategorii B – zdaniem formalnego egzaminu w uprawnionej do tego instytucji.
Część teoretyczna kursów powinna odbywać się na terenie miasta Milanówek; egzamin zewnętrzny w lokalizacji nie dalej niż 60 km od miasta Milanówek.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować program szkolenia obejmujący tematykę obowiązującą na kursie zgodnie ze standardami wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje.
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia, tj. dzienników zajęć, list obecności, certyfikatów i zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór.

 

Nazwa kodu CVP: 80411000-8 Usługi szkół jazdy

Część 2:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego Szkolenie uzupełniające „Prawo jazdy kat. B” w wymiarze 20 godzin (zegarowych) jazd doszkalających wraz z organizacją i opłaceniem egzaminu zewnętrznego dla min. 1 uczestnika projektu w okresie wrzesień- listopad 2019r.

Szkolenie uzupełniające powinno zakończyć się uzyskaniem kwalifikacji: prawo jazdy kategorii B – zdaniem formalnego egzaminu w uprawnionej do tego instytucji.
Preferowane miejsce rozpoczynania i kończenia lekcji to miasto Milanówek; egzamin zewnętrzny w lokalizacji nie dalej niż 60 km od miasta Milanówek.
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia, tj. dzienników zajęć, list obecności, certyfikatów i zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór.

 

Nazwa kodu CVP: 80411000-8 Usługi szkół jazdy
 

 1. Termin realizacji zamówienia

Nie później niż do 30.11.2019r.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  1. Cena – 80%
  2. Klauzula społeczna lub status Podmiotu Ekonomii Społecznej – 20%

Ad. a. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:                                              

                            Cmin.      

          Pbad.C   = ----------- x  80%

                               Cbad.

gdzie:

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

 

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie brutto za 1 godzinę wykonania zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy będzie liczone jako iloczyn wynagrodzenia brutto  za 1 godzinę i ilości godzin faktycznego wykonywania zamówienia. Cena musi obejmować  wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Maksymalna liczba punktów: 80 punktów

 

Ad. b. Kryterium Klauzuli społecznej lub statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający przyzna 20 punktów.

 

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca będzie spełniał klauzulę społeczną, o której mowa w art. 22 ust 2 lub art 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub będzie Podmiotem Ekonomii Społecznej

 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

                                                         P bad. = Pbad C. + Pbad KS lub Pbad PES

gdzie:

 

P bad - łączna suma punktów przyznanych ofercie

P bad C. - liczba punktów uzyskanych z kryterium „cena”

Pbad KS lub Pbad PES– liczba punktów uzyskanych z kryterium „Klauzula społeczna” lub status Podmiotu Ekonomii Społecznej

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, potwierdzających spełnienie warunków na których spełnienie powoływali się Oferenci w złożonych ofertach, w tym również w zakresie klauzul społecznych. Złożone wyjaśnienia i dokumenty nie mogą zmierzać do zmiany treści oferty, a jedynie do potwierdzenia i weryfikacji jej treści i spełnienia warunków.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia
 1. Wymaganie jest składanie jednej oferty na poszczególne części zamówienia.
 2. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu informuje, że preferowane będą  podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty spełniające klauzulę społeczną z art. 22 ust. 2 lub art., 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, poprzez zastosowanie w procesie oceny kryterium posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej lub spełnienia  klauzuli społecznej. 
 3. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wystarczające możliwości techniczne i organizacyjne, zasoby kadrowe (m.in. posiadanie kwalifikacje zawodowe zgodnie z tematyką szkolenia) i finansowe do prawidłowego wykonania Zamówienia oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i podpiszą stosowne oświadczenie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Oferent będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
 1. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
 2. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • Wykonawca zaproponował rażąco niską cenę.
 • oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy/unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
 1. Sposób przygotowania oferty.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony Formularz Oferty w części, na którą Oferent składa ofertę (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2).
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do Zapytania Ofertowego (jako Załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Oferenta.
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane załączniki/oświadczenia.
 • Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oryginał oferty należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 5 września 2019 r., do godz. 12.00 elektronicznie na adres e-mail ops@ops.milanowek.pl lub osobiście na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Osoba do kontaktu: p. Anna Stankiewicz, nr telefonu 22 724 94 69, e-mail a.stankiewicz@ops.milanowek.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Wykaz załączników

Załącznik nr. 1: Wzór formularza oferty

Załącznik nr. 2: Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zastępca Kierownika OPS

Grażyna Kolatorska

 

Biuletyn Informacji Publicznej