Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek.

2. Przedmiot zamówienia:

Usługa przeprowadzenia zajęć „Warsztaty rozwoju osobistego” w ilości 8 warsztatów po 6 godzin tj. łącznie 48 godziny z tego:

- w 2018 r. 4 warsztaty dla 2 grup, 1 grupa 10 osób, 2 grupa 9 osób, łącznie 19 osób;

- w 2019 r. 4 warsztaty dla 2 grup, 1 grupa 11 osób, 2 grupa 12 osób, łącznie 23 osoby.

Program warsztatów musi obejmować tematykę: podniesienia poczucia własnych wartości przez uczestników, zwiększenia wiary w siebie, wzmocnienia poczucia sprawczości, zwiększenia szans na rynku pracy. Podczas zajęć dla uczestników musi być również zapewniony dwudaniowy posiłek obiadowy z deserem i napojem.

3. Termin zrealizowania zamówienia:

- I część 4 warsztaty w 2018 r. nie później niż do dnia 15 października 2018 r.

- II część 4 warsztaty w 2019 r. nie później niż do dnia 30 listopada 2019 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Zajęcia powinny być przeprowadzone na terenie Milanówka. Zamawiający dopuszcza uzgodnienie z wykonawcą miejsca realizacji zajęć w lokalu pozostającym w dyspozycji zamawiającego.

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oryginał oferty należy dostarczyć zamawiającemu do dnia 17 sierpnia 2018 r., do godz.  15.00 elektronicznie na adres e-mail ops@ops.milanowek.pl lub osobiście na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

Liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Pan Grzegorz Kamiński lub w przypadku nieobecności w pracy Pani Magdalena Żurawska, nr telefonu 22 724 97 92 wew. 12 lub (Pani Magdalena Żurawska) - 22 724 94 69, e-mail: ops@ops.milanowek.pl  lub g.kaminski@ops.mialnówek.pl , m.zurawska@ops.milanowek.pl

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Biuletyn Informacji Publicznej