Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OPS.261.38.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. W prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.), bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

Adres: ul. Kościuszki 16, 05-822 Milanówek tel. (22)  724 97 92

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami:

Renata Mucha tel. /22/724-97-92, fax /22/755-86-35

 

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie realizatora w celu  zorganizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , o których mowa w art. 18 ust 1 p 3  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 1508 ze zm.) w miejscu zamieszkania Świadczeniobiorcy.

III. Termin realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

IV. Sposób i termin złożenia oferty:

  1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ul. T. Kościuszki 16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2019r. do godz. 12, osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.
Biuletyn Informacji Publicznej