Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. W prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, bez stosowania procedur z niej wynikających wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

        I.            Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41, 05-822 Milanówek

     II.            Informacje ogólne:

1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.

2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4.  Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

5.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Marta Karolak, tel. (22)724-97-92; fax (22)755-86-35.

  III. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla ok. 12 osób                    z zaburzeniami psychicznymi.

  IV.  Rodzaj zamówienia: usługi

V. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.):

  VI. Kryterium wyboru oferty: cena

VII.  Termin realizacji zamówienia: 1 styczeń 2018r. – 31 grudzień 2018r.        

   Sposób i termin złożenia oferty:

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2017r., osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę

Biuletyn Informacji Publicznej