Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Zadania Centrum

Zadania Centrum

Zadania Centrum Usług Społecznych w Milanówku określa Statut będący- Złącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 roku  https://milanowek.pl/images/aa_uchwaly/2015/urm932015ops.pdf

Celem działania Centrum jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie s w stanie pokona trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Działania Centrum powinny w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania si osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak równie zapobiega powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Centrum realizuje zadania własne obejmujące w szczególności:

 1. Koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych w  ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 2. Rozpoznawanie problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania,
 3. Przyznawanie pomocy finansowej i pomocy w naturze,
 4. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
 5. Prowadzenie ośrodków wsparcia,
 6. Sprawianie pogrzebów,
 7. Pracę socjalna,
 8. Dożywianie dzieci,

Ponadto Centrum realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności: udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,

 1. Organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo,
 2. Udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 3. Prowadzi działania majce na celu integracja ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy oraz
 4. Przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 5. Kompletuje dokumentację celem skierowania do domu pomocy społecznej

W zakresie zadań zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadań wynikających z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, Centrum realizuje m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych i innych świadczeń,świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzi środowiskowe domy samopomocy oraz ośrodki wsparcia,wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, majce na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Ponadto Centrum opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiazywania wysypujących problemów społecznych oraz uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej, m.in. wykonanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W realizacji zadań Centrum współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.