Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Karta Dużej Rodziny

Logo Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do posiadania karty przysługuje również cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Pobierz,wydrukuj i wypełnij wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz oświadczenia.   

 Pamiętaj o posiadaniu przy sobie dokumentów wymienionych w punkcie „wymagane dokumenty”.

Postępowanie w sprawie przyznania i wydania karty nie wiąże się z decyzją administracyjną.

Informację o możliwości odbioru kart(y) otrzymasz sms-em na numer telefonu podany we wniosku. Decyzję administracyjną w sprawie odmowy wydania kart(y) otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzenia odbioru na adres do korespondencji podany we wniosku. Możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi Ośrodka.


Wymagane Dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
  1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
  2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  8. Klauzula RODO (załącznik)

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Opłaty

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

W przypadku zagubienia Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Urzędu Dzielnicy, który przyznał Kartę Dużej Rodziny.

Duplikat Karty Dużej Rodziny:

  • opłata w wysokości 9,78 zł – za wydanie duplikatu Karty (czyli jeżeli wydana Karta została utracona lub zniszczona)
  • opłata w wysokości 9,21 zł – za domówienie drugiej formy Karty. Kwota opłaty nie podlega waloryzacji.

Opłata za zamówienie drugiej formy Karty jest pobierana w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o zamówienie drugiej formy Karty tzn.:

– wniosek o kartę elektroniczną, a karta tradycyjna (plastikowa) została wydana,

– wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została udostępniona karta elektroniczna.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy  26 1020 1055 0000 9302 0359 4850  Centrum Usług Społecznych

 

ZAŁĄCZNIKI: