Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Projekty (unijne) z Europejskiego Funduszu Społecznego z 2019

Projekty (unijne) z Europejskiego Funduszu Społecznego

ROK 2019

 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społęcznej w Milanówku realizował 3 projeky unijne. Dwa projekty pn.„Q-współPRACY” oraz pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”  były  skierowane do osób z grup zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem społecznych tj. osób pozostających bez pracy oraz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Trzeci projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku” obejmował kadrę pracowników merytorycznych Ośrodka tj. pracowników socjalnych.

 1. Projekt „Q-współPRACY”.

Dzięki podjętym wysiłkom i zaangażowaniu pracowników Ośrodka, Gminie Milanówek (która jest beneficjentem środków finansowych) udało się uzyskać środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pod nazwą „Q-współPRACY” w ramachOsi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, działanie IX Wspieranie włączenia społecznego, Poddziałanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wszystkie szczegóły dotyczące projektu, termin jego realizacji, możliwe do realizacji działania oraz pozostałe kwestie formalno-prawne reguluje umowa ramowa nr RPMA.09.01.00-14-8551/17-00 zawarta dnia 24.10.2017r. w Warszawie pomiędzy Burmistrzem Miasta Milanówka a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Uzyskane dofinansowanie wynosi 442 025,00 zł., wkład własny 110 506,25 zł. Całkowita wartość projektu 552 531,25zł.

W roku 2019 na realizację zadań projektowych wykorzystano łącznie 223.626,87zł. Projekt skierowany był do 45 osób pozostających bez pracy zagrożonych ubóstwem / wykluczeniem społecznym, z czego co najmniej 10% stanowiły osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Gminy Milanówek. Wsparcie dla uczestników projektu realizowane było w trzech wymiarach: społecznym, zawodowym i edukacyjnym. W swojej ofercie projekt zawiera usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, dzięki której wsparcie każdego uczestnika  odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji  z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu. Celem nadrzędnym projektu było zapewnienie jego uczestnikom możliwości skorzystania z różnorodnych form wsparcia, mających na celu poprawę ich funkcjonowania w środowisku społecznym i zawodowym, poprzez zmianę osobistych predyspozycji, wzrost zdolności motywacyjnych oraz wzrost umiejętności praktycznych. Projekt był realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W ramach projektu były prowadzone następujące działania :

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników
 2. Diagnoza została przeprowadzona przez psychologa i pracownika socjalnego dla 25 uczestników projektu w 2019r.. Na podstawie diagnozy przygotowane zostały kontrakty socjalne dla uczestników projektu.
 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. Aktywna integracja o charakterze społecznym to przede wszystkim praca socjalna realizowana przez pracownika socjalnego zatrudnionego na ½ etatu. Ponadto uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa
  w indywidualnych spotkaniach z psychologiem lub/i coachem. Zrealizowano także warsztaty grupowe: rozwoju umiejętności społecznych, zarządzania sobą w czasie, rozwoju osobistego a także warsztaty dot. zakładania podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych.
 4. Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym. W 2019r. zapewniono możliwość ukończenia następujących kursów zawodowych: "Nowoczesny sprzedawca z obsługa kas fiskalnych, komputera (moduł ECDL, BASE) oraz podstawami przedsiębiorczości", "Opiekun osób starszych", "Stylizacja paznokci", prawo jazdy kat. B. W kursach uczestniczyło 14 osób.
 5. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Usługi o charakterze zawodowym to indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Przeprowadzono 150 godzin spotkań, w których uczestniczyło 14 uczestników projektu.
 6. Wypłata zasiłków dla uczestników projektu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stanowiła wkład własny do projektu. Wypłacono zasiłki dla każdego uczestnika projektu.

W latach 2018- 2019 osiągnięto następujące wskaźniki:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie: 45 osób
 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 13 osób
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 7 osób
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 20 osób
 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 14 osób.

 

 1. Projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”

Środki zewnętrzne, na realizację projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, działanie IX Wspieranie włączenia społecznego, Poddziałanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uzyskano w roku 2018. Wszystkie szczegóły dotyczące projektu, termin jego realizacji, możliwe do realizacji działania oraz pozostałe kwestie formalno-prawne reguluje umowa ramowa nr RPMA.09.02.01/14/9328/17, zawarta dnia 23.05.2018 r. w Warszawie pomiędzy kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnionym przez Burmistrza Miasta Milanówka,
a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Uzyskane dofinansowanie wynosi 2 745 303,78 zł.,

Wkład własny wynosi 209 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 954 303,78 zł.

W roku 2019 na realizację zadań projektowych wykorzystano łącznie 843 350,48zł zł.

Projekt skierowany jest do 185 osób. W roku 2019 w ramach projektu realizowano następujące zadania:

Zadanie 1 Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających. W 2019 roku wyłoniono Wykonawcę specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających, który realizował kinezyterapię i masaż w domu Uczestnika projektu. Każdy Uczestnik projektu na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, otrzymał nieodpłatnie 12 zabiegów kinezyterapii i 12 zabiegów masażu.

Liczba osób objętych usługami wynosiła 72 osoby.

Zadanie 2 Uruchomienie sąsiedzkich usług opiekuńczych. Na podstawie wydawanych w OPS Decyzji, w 2019 roku z pomocy sąsiedzkiej skorzystało 23 Podopiecznych. Usługi sąsiedzkie polegają na świadczeniu wzajemnej pomocy mieszkańców dobrze funkcjonujących  i sprawnych fizycznie na rzecz osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych
i niepełnosprawnych, bez względu na płeć, a mieszkających w sąsiedztwie. Usługi świadczone były nie rzadziej niż raz na dobę. Realizowane były na terenie miasta Milanówka. Zakres sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmował
w szczególności:

 1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
 2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
 3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
 4. pomoc w praniu odzieży i bielizny,
 5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach,
 6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Osoba otrzymująca pomoc w ramach przedmiotowego projektu nie ponosi żadnych kosztów
z tego tytułu. Pomoc usługowa przyznawana jest na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i wydanej decyzji. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku podpisuje
z osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze umowę zlecenie, gdyż za wykonywanie sąsiedzkich usług opiekuńczych projektodawca przewiduje wynagrodzenie. Animator sąsiedzkich usług opiekuńczych na bieżąco przyjmuje wnioski oraz formularze zgłoszeniowe uczestników projektu.

Zadanie 3. Uruchomienie usługi teleopieki. W 2019 roku z usługi teleopieki skorzystało łącznie 32 Podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. Animator teleopieki na bieżąco wymienia uszkodzone opaski, monitoruje zapotrzebowanie na kolejne opaski życia oraz analizuje przekazywane przez Wykonawcę comiesięczne raporty z monitoringu.

Zadanie 4. Działanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. W 2019 roku do wypożyczalni dokupiono dodatkowo 2 łóżka rehabilitacyjne, co było podyktowane potrzebą mieszkańców Milanówka.  W dyspozycji mieszkańców w roku 2019 było łącznie 100 sztuk różnorodnego sprzętu rehabilitacyjnego. W całym roku 2019 wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny łącznie 38 osobom.

Tabela 20. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się w zasobach wypożyczalni .

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Balkonik dla dorosłych

10

2

Balkonik kroczący

2

3

Balkonik kroczący 3 funkcyjny

5

2

Balkonik dla dzieci

2

3

Ciśnieniomierz

3

4

Laska czworonożna

3

5

Laska trójnożna

3

6

Laska anatomiczna prawa

1

7

Laska anatomiczna lewa

1

8

Laska męska

2

9

Laska damska

2

10

Inhalator

1

11

Koncentrator tlenu

1

12

Kule pachowe dla dorosłych

12

13

Kule pachowe dla dzieci

4

14

Kule łokciowe dla dorosłych

16

15

Kule łokciowe dla dzieci

4

16

Krzesło toaletowe

2

17

Łóżko rehabilitacyjne

6

18

Materac przeciwodleżynowy

4

19

Taboret prysznicowy

4

20

Wózek inwalidzki

9

 

 

Zadnie 5 funkcjonowanie Klubu Seniora. W 2019 roku odbywały się zajęcia takie jak: język angielski z lektorem i z native speakerem, język francuski, warsztaty plastyczne, warsztaty psychologiczne, E- Senior, Zdrowy + Zadbany = Zadowolony Senior (dietetyka i wykłady rehabilitacyjne), Nordic Walking, Pilates, Zdrowy kręgosłup, Joga, hortiterapia.

W wynajętych w 4 różnych lokalizacjach lokalach odbywały się zajęcia dostosowane do potrzeb Uczestników Klubu Seniora. Odbywały się również spotkania integracyjne, świąteczne oraz filmowe. Zatrudniono osobę sprzątającą we wszystkich 4 lokalizacjach Klubu. W związku z bogatą ofertą zajęć, na bieżąco przyjmowane są formularze rekrutacyjne do Milanowskiego Klubu Seniora, co poskutkowało wzrostem Uczestników projektu aż o 150 % w stosunku do roku 2018.

W czerwcu 2019 powstał również Milanowski Klub Brydża, który współpracuje
z milanowskimi Seniorami prowadząc naukę gry w brydża w formie wolontariatu. Na okoliczność współpracy zawarto stosowne porozumienie. Spotkania brydżystów odbywają się w Klubie Seniora przy ul. Piłsudskiego 33 w piątki i soboty. Udział w zajęciach klubu jest również bezpłatny. Obecnie w Milanowskim Klubie Seniora  jest zapisanych 200 uczestników.

 

 

Źródło: Materiał własny Ośrodka Pomocy Społecznej – zajęcia w Klubie Seniora

Podsumowanie: W roku 2019 w  projekcie wzięło udział łącznie 256 seniorów, co należy uznać za duży sukces, jako że znacznie został przekroczony wskaźnik uczestnictwa określony docelowo na 185 osób w okresie trzech lat przewidzianych na realizację projektu.
W realizowanym projekcie nie uruchomiono dotychczas jedynie jednego działania a mianowicie „Męskiej Szopy”. Powodem opóźnień są względy formalno-prawne, które podlegają dalszym wyjaśnieniom, co pozwoli wkrótce na uruchomienie tego  zadania. 

 1. Projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Milanówku”

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wnioskowane dofinansowanie na realizację projektu wynosiło łącznie 404 175,00 zł. Całkowita wartość projektu 404 175,00 zł. W roku 2019 wykorzystano 212.675,92 zł.  Projekt był realizowany od maja 2018 roku do kwietnia 2019 roku. Założeniem podstawowym projektu było rozdzielenie postępowań administracyjnych od pracy socjalnej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono reorganizację polegającą na zmianie systemu organizacyjnego Ośrodka na tę okoliczność wydano zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zmieniające Regulamin organizacyjny oraz zarządzenie w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania „Procedur postepowania i narzędzi pracy socjalnej”.  Utworzono nowe zespoły (z podziałem na sekcje): pracy socjalnej (sekcja; ds. rodziny, prowadzenia pracy socjalnej, ds. projektów społecznych, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy z Punktami Informacyjno-Konsultacyjnymi, ds. świadczeń przyznawanych decyzja administracyjną (sekcja postepowań administracyjnych ,ds. realizacji świadczeń i analiz), ds. usług ( sekcja ds. usług opiekuńczych i DPS-ów, ośrodek wsparcia dziennego),  świadczeń rodzinnych,  IODO, samodzielne stanowiska  pracy. W ramach projektu zatrudniono 5 pracowników socjalnych na czterech etatach (jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim). Obsługę finansowo -księgową oraz kadrową realizował Referat Usług Wspólnych Urzędu Miasta, a obsługę prawną - wydelegowany radca prawny z Urzędu Miasta.

W 2019r. kontynuowano pracę w ramach wydzielonych sekcji i stanowisk, a także zatrudnienie pracowników socjalnych. Wskaźnik trwałości projektu wyznacza dalsze zatrudnienie tych pracowników przez kolejny rok kalendarzowy od zakończenia projektu.

Do końca kwietnia 2019r. kontynuowano obsługę finansowo-księgową oraz kadrową projektu.

W ramach projektu pracownicy socjalni Ośrodka ukończyli następujące szkolenia:

 1. Diagnoza w pracy socjalnej 7h dydaktycznych, 13 pracowników socjalnych (szkolenie zorganizowane w OPS w Milanówku
 2. Pierwszy kontakt z klientem 7h dydaktycznych, 13 pracowników socjalnych (szkolenie zorganizowane w OPS w Milanówku)
 3. Genogram. Narzędzie diagnozy i terapii 8h dydaktycznych, 13 pracowników socjalnych (szkolenie zorganizowane w OPS w Milanówku)
 4. Praca z osobami borykającymi się z problemem uzależnienia oraz wynikającymi z niego zaburzeniami natury psychicznej 14h dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), 13 pracowników socjalnych (szkolenie zorganizowane w OPS w Milanówku)
 5. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach Kurs I stopnia (7 dni szkoleniowych), 2 pracowników socjalnych (skierowanie pracowników OPS na szkolenie zewnętrzne)
 6. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach Kurs II stopnia (zaawansowany) (13 dni szkoleniowych), 2 pracowników socjalnych (skierowanie pracowników OPS na szkolenie zewnętrzne)
 7. Mediacje rodzinne 90h dydaktycznych, 6 pracowników socjalnych (szkolenie zorganizowane w OPS w Milanówku)
 8. Praca z trudnym klientem pomocy społecznej 7h dydaktycznych, 13 pracowników socjalnych (szkolenie zorganizowane w OPS w Milanówku)
 9. Zarządzanie impasem w procesie zmiany (20 godzin dydaktycznych - 2 dni szkoleniowe), 6 pracowników socjalnych (skierowanie pracowników OPS na szkolenie zewnętrzne)
 10. "Metoda Kids' Skills Dam Radę, jestem z Ciebie dumny! (30 godzin dydaktycznych - 3 dni szkoleniowe), 3 pracowników socjalnych (skierowanie pracowników OPS na szkolenie zewnętrzne)

Ponadto pracownicy socjalni skorzystali z 128 godzin superwizji, zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Zostali również wyposażeni w materiały dydaktyczne w zakresie pracy socjalnej.  Obsługę finansowo -księgową oraz kadrową realizował Referat Usług Wspólnych Urzędu Miasta, a obsługę prawną - oddelegowany radca prawny z Urzędu Miasta. Wskaźnik trwałości projektu wyznacza dalsze zatrudnienie tych pracowników przez kolejny rok kalendarzowytj.  do 30 kwietnia 2020 roku

W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę na realizację projektu skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych pn. Rozwój-Aktywność-Praca,  (Umowa nr RPMA.09.01.00-14-c091/19-00 z dnia 23 września 2019r.)

Kwota dofinansowania 794.190,00zł.

Całkowita wartość projektu 1.003.140,00zł.

Okres realizacji: styczeń 2020 – grudzień 2022.

Projekt skierowany jest do 75 osób (60k/15m) zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek. W ramach projektu zapewnione zostaną usługi integracji społecznej i zawodowej, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą realizowane przez podmiot wyspecjalizowany w tym zakresie - partnera Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Wsparcie każdego UP odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej.

 W poniższej fiszce przedstawiamy ogólne  informacje o projekcie.

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

 

Tytuł i zakres projektu

Zakres projektu

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Tytuł projektu

Rozwój-Aktywność-Praca

 

Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

Kompleksowość i wysoka jakość udzielanego wsparcia w woj. mazowieckim. Zgodnie z RPO WM 2014-2020

 

Priorytet Inwestycyjny

9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego  uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

 

Cel szczegółowy RPO WM

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

 

Działanie /

Poddziałanie

Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Typ projektu przewidziany do realizacji

Integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową

 

Podmiot zgłaszający projekt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

 

Podmiot, który będzie Wnioskodawcą

Wnioskodawca: Gmina Milanówek

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

 

Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie Wnioskodawcą

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

 

 

Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie?

TAK

NIE

 

Informacja o podmiotach, które będą partnerami w projekcie wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Zakład Doskonalenia Zawodowego – partner spoza sektora finansów publicznych zostanie wybrany zgodnie z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania

 

Przewidywany okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia

(miesiąc i rok)

I.2020

Data zakończenia

(miesiąc i rok)

XII.2022

 

Miejsce realizacji projektu

 

 

Wnioskodawca

Partner nr 1

Partner nr 2

Partner nr 3

 

Województwo

Mazowieckie

Mazowieckie

Mazowieckie

Mazowieckie

 

Powiat

Grodzisk Maz.

Grodzisk Maz.

 

 

 

Gmina

Milanówek

Milanówek

 

 

 

 

Partner nr 4

Partner nr 5

Partner nr 6

Partner nr 7

 

Województwo

Mazowieckie

Mazowieckie

Mazowieckie

Mazowieckie

 

Powiat

 

 

 

 

 

Gmina

 

 

 

 

 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU

 

Szacowana kwota wydatków ogółem w projekcie w podziale na lata (PLN)

 

2019

2020

2021

2022

Ogółem

 

-

350 000,00zł.

350 000,00zł.

350 000,00zł.

1 050 000,00zł.

 

Montaż finansowy projektu (w PLN i %)

 

dofinansowanie z UE

dofinansowanie z BP

wkład własny

840 000,00 zł.

0

210 000,00 zł.

80%

0%

20%

OPIS PROJEKTU

 

Przedmiot projektu

 

Usługi aktywnej integracji polegające na objęciu UP wsparciem dostosowanym do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb i potencjałów UP. beneficjent oświadcza, że zostanie osiągnięty wymagany poziom efektywności społecznej i zatrudnieniowej, zarówno w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, jak i pozostałych uczestników projektu.

 

Zakres działań przewidzianych do realizacji oraz orientacyjny czas ich prowadzenia

 

III – IV. 2020
II – III.2021
II – III.2022

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
przeprowadzona przez pracownika socjalnego oraz psychologa

 

V-XII.2020
IV – XII.2021
IV – XII.2022

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym będą obejmowały m.in.: pracę socjalną, indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty zarządzania sobą w czasie, i inne.

 

V-XII.2020
IV – XII.2021
IV – XII.2022

Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, czyli kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

 

V-XII.2020
IV – XII.2021
IV – XII.2022

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym obejmujące doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

 

V-XII.2020
IV – XII.2021
IV – XII.2022

Wypłata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków będzie stanowiła wkład własny.

 

Adresaci działań podejmowanych w ramach projektu

 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby korzystające z PO PŻ

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – kryterium dostępu nr. 5

Preferowane do objęcia wsparcie będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ;

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby z jednej lub kilku niżej wymienionych grup:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– kryterium dostępu nr. 6

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

 

Cele projektu (cel główny i cele szczegółowe)

 

Cel główny

Podniesienie aktywności, kompetencji społeczno – zatrudnieniowych oraz zatrudnienia wśród 75 (60K,15M) mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 65 z terenu Gminy Milanówek w latach 2020 - 2022

 

Cele szczegółowe

 1. Zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla 75 osób (60K,15M) w latach 2020 - 2022
 2. Nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności 75 osobom (60K.15M) w latach 2020 - 2022
 3. Zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości wśród 75 osób (60K,15M) w latach 2020 - 2022
 4. Wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na lokalnym rynku pracy lub dostosowanie wyksztalcenia lub kwalifikacji 60 (55K,5M) UP w latach 2020 - 2022

 

               
 

 

Klub Seniora

Utworzono dnia 16.03.2021, 08:45