Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Posiłek w szkole i w domu

„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r.http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001007/O/M20181007.pdf Uchwała nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów.

1 Moduł dla dzieci i młodzieży,

2 Moduł dla osób dorosłych,

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

  1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
  2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Niedożywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny. Problem ten dotyka osoby dorosłe, a także dzieci w okresie uczęszczania do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Najliczniejszą grupą osób objętych formą dożywiania są uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych jak również dzieci w przedszkolach.

Pomocą w formie gorących posiłków objęte są również osoby dorosłe dla których obiady realizuje firma „Catering Cometa” a wydawane w Milanówku przy ulicy Piasta 14.

W ramach ”Programu” udzielana jest pomoc w formie zasiłków na żywność co pozwoliło objęciem pomocą wszystkich potrzebujących.

Koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący zadnie zadanie przy pomocy wydziału polityki społecznej. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. .Program na szczeblu gminy realizują samorządowe jednostki pomocy społecznej przy udziale innych jednostek organizacyjnych.

Udzielana pomoc jest na wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą przedstawiciela ustawowego albo innej osoby a także instytucji. .Pomoc w tej formie może być udzielana również z urzędu.

Wszystkie placówki oświatowe z terenu miasta na stałe współpracują z ośrodkiem i każdy przypadek wymagający udzielenia pomocy jest wspólnie rozpatrywany, a pomoc niezwłocznie udzielana.